یکصدو پنجاه و هفتمین دیدار لاگ گیلان

Posted in گنو/لینوکس with tags , on دسامبر 13, 2010 by hashemwolf

صد و پنجاه و هفتمین دیدار هفتگی و عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان در ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۲۶آذر ماه 1389برگزار می شود
در ابن دیدار کارگاه آموزشی نصب xampp در لینوکس و آشنایی مقدماتی با چند IDE برنامه نویسی متن باز توسط مهندس بابک حسن ‍پور ارایه میگردد

محل برگزاری جلسه در آدرس: رشت، خیابان سعدی، ابتدای کوچه ی یوسف زاده ، آموزشگاه کامپیوتر موج سوم خواهد بود. حضور برای همه ی علاقمندان و دوستداران گنو/لینوکس آزاد است
برای مشاهده آرشیو ومستندات وتصاویر جلسات میتوانید به بخش گالری تصاویر وب سایت رسمی وفعال گروه کاربران لینوکس گیلان www.gullug.org مراجعه کنید

Advertisements

کلیپ لاگ گیلان در فارام ۸۹

Posted in گنو/لینوکس, امنیت شبکه on دسامبر 12, 2010 by hashemwolf

گروه کاربران لینوکس گیلان به عنوان یکی از برگزار کنندگان  کارگاه های آموزشی در فارام ۸۹ مسولیت محتوا های آموزشی با محوریت متن باز و لینوکس را داشت
در کلیپی که از لینک زیر قابل دریافت است شما گوشه ای از فعالیت های لاگ گیلان را در فارام ۸۹ میتوانید مشاهده کنید

لینک دریافت  فبلم
http://ubuntuone.com/p/TIb/

صد و پنجاه و ششمین دیدار هفتگی لاگ گیلان

Posted in گنو/لینوکس on دسامبر 8, 2010 by hashemwolf

صد و پنجاه و ششمین دیدار هفتگی و عمومی گروه کاربران گنو/لینوکس گیلان در ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۱9آذر ماه 1389برگزار می شود

محل برگزاری جلسه در آدرس: رشت، خیابان سعدی، ابتدای کوچه ی یوسف زاده ، آموزشگاه کامپیوتر موج سوم خواهد بود. حضور برای همه ی علاقمندان و دوستداران گنو/لینوکس آزاد است
برای مشاهده آرشیو ومستندات وتصاویر جلسات میتوانید به بخش گالری تصاویر وب سایت رسمی وفعال گروه کاربران لینوکس گیلان www.gullug.org مراجعه کنید

 

gullug & Radio linuxFM

Posted in گنو/لینوکس on دسامبر 8, 2010 by hashemwolf

گروه کاربران لینوکس گیلان GULLUG.org  یک سری برنامه جدید به رادیو لینوکس اف ام اضافه کرده که شامل:
گزارش
مصاحبه
اخبار
برنامه های آموزشی
میباشد.

گروه کاربران لینوکس گیلان از این پس برنامه های خود را طبق روال قدیمی هر 2هفته یکبار روزهای 5شنبه در سایت رادیو لینوکس اف ام به نشانی: http://linuxfm.com منتشر میکند. (برنامه های سایر برنامه سازان به طور پراکنده در سایر روز های هفته منتشر میگردد)

Linux installication package

Posted in گنو/لینوکس on دسامبر 7, 2010 by hashemwolf
~~ Fedora core, Redhat, CentOS ~~
## Install
rpm -ivh bandwidthd-2.0.1-15.x86_64.rpm
## Update
rpm -Uvh bandwidthd-2.0.1-15.x86_64.rpm
## Remove
rpm -e bandwidthd
## Chek
rpm -q bandwidthd

## Installation from yum
yum install bandwidthd
## Remove from yum
yum erase bandwidthd~~ Debian, Ubuntu ~~

## Install
dpkg --install bandwidthd.deb
## Remove
dpkg --remove bandwidthd

## Update from APT
apt-get update
## Installation from APT
apt-get install bandwidthd
## Remove from APT
apt-get remove bandwidthd

IP Settings – Debian & Ubuntu

Posted in گنو/لینوکس on دسامبر 7, 2010 by hashemwolf
~~ Edit host name ~~
nano /etc/hostname
Linux-Test

~~  Ip Address ~~
nano /etc/network/interfaces

auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
  address 192.168.0.11
  netmask 255.255.255.0
  gateway 192.168.0.1

~~ Add DNS ~~
cat /dev/null > /etc/resolv.conf
echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
echo "nameserver 4.2.2.5" >> /etc/resolv.conf

~~ Restart network service ~~
/etc/init.d/networking restart

IP Settings – Redhat & Fedora & CentOS

Posted in گنو/لینوکس on دسامبر 7, 2010 by hashemwolf
 ~~ Edit host name ~~
nano /etc/sysconfig/network
HOSTNAME=Linux-Test

~~  Ip Address ~~

nano nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

HWADDR=00:00:40:56:AB:EF
TYPE=Ethernet
ONBOOT=yes
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.0.20
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.0.1

nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1

DEVICE=eth1
BOOTPROTO=dhcp
ONBOOT=yes

~~ Add DNS ~~
cat /dev/null > /etc/resolv.conf
echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
echo "nameserver 4.2.2.5" >> /etc/resolv.conf

~~ Restart network service ~~
/etc/init.d/network restart