مدیریت شبکه های مبتنی بر Novell


معماري يك شبكه به وسيله هم بندي(توپولوژي)،روش دسترسي به كابل(نحوه به اشتراك گذاشتن خط) و پروتكل هاي ارتباطي تعريف مي شود.

آشنايي با ساختار شبكه هاي كامپيوتري (توپولوژي)

شكل هندسي اتصال كامپيوترها به يكديگر توپولوژي ناميده مي شود. و به صورت كلي تر چگونگي ارتباط كامپيوتر ها و اجراء ديگر شبكه را بهمراه نوع كابل مشخص مي كند سه نوع توپولوژي زير به عنوان توپولوژي استاندارد مي باشند.

1-خطي باس(Linear bus)

2-ستاره اي(Star)

3-حلقه اي (ring)

خطي باس(Linear bus)

در اين توپولوژي ،از يك كابل پيوسته و يكدست استفاده مي شود . ايستگاههاي كاري و سرويس دهندگان با استفاده از يكسري اتصال دهنده به شكل (t connector) به كابل اصلي متصل مي شوند . در اين مدل سرويس دهندگان در هر قسمت از كابل مي توانند قرار بگيرند و ملزم نيستند حتما در ابتدا يا انتهاي خط باشند.

در انتهاي كابل از يك ترميناتور استفاده مي شود .ترميناتور يك مقاومت است كه براي تشخيص ابتدا وانتها ي كابل به كار مي رود

هوالحق

موضوع تحقيق: 1

توانايي درك مفهوم شبكه هاي كامپيوتري 3

LAN, WAN 3

آشنايي با دليل استفاده از شبكه هاي كامپيوتري 3

آشنايي با معماري شبكه 3

توپولوژيهاي خاص 4

نحوه به اشتراك گذاشتن خط 4

معايب 5

توجه 5

لايه هاي مدل OSI  عبارتند از 6

لايه كاربردي 6

لايه نمايش 6

لايه جلسه 6

لايه حمل و نقل 6

لايه شبكه 7

لايه پيوند داده 7

لايه فيزيكي 7

توانايي بكارگيري اجزاء كاربران وگروهها 7

اجزاي اصلي شبكه 7

سرويس دهنده ها 8

ايستگاه  كاري 9

كارت هاي رابط شبكه 9

كانال ارتباطي 9

ملاحظات كابل بندي 10

ابزارهاي اتصال شبكه 10

هاب 11

ابزارهاي  اتصال قطعات شبكه 11

Shell  چيست ؟ 12

IPX.COM. 13

NET x. COM. 15

SHELL.CFG 16

شناسايي اصول نحوه ورود به شبكه 16

آشنايي با فهرست هاي اصلي 16

برنامه ي session 17

تغيير فايل سرور جاري(change current server) 17

نگاشت درايو (drive mapping) 17

برنامه FILER 19

فرمان MAP ومجموعه فرمانهايLogin Script 22

فرمان Map،مجموعه قابليت هاي و مثالهاي آن 22

برنامه FILER 26

GRANT 31

REVOKE 32

RIGHTS 32

TLIST 33

REMOVE 33

فرمان Flag 34

فرمان Flagdir 37

فرمان Userlist 38

فرمان Rendir 38

CHKDIR 39

LISTDIR 39

فرمان Ndir 39

فرمان ATTACH 40

BINDFIX 41

DOSGEN 42

فرمان salvage 42

فرمان Ncopy 42

فرمان Send 43

CLEAR STATION 44

شبكه چيست

شبكه يا Network يك اصطلاح عمومي است و به مجموعه ابزارهاي پردازش اطلاعات اطلاق مي شود كه با يكديگر در ارتباط هستند. البته اين ارتباط از نوع فيزيكي و منطقي است كه از طريق سخت افزار و كابل برقرار شده و با يك روش نرم افزاري استاندارد مديريت مي شود.

توانايي درك مفهوم شبكه هاي كامپيوتري

LAN, WAN

شبكه محلي يا LAN (Local Area Network) شبكه اي است با تعداد محدودي از كامپيوترهاي شخصي ، به طوري كه در سطح يك مكان محدود باهم كار كنند و از منابع يكديگر به صورت مشترك استفاده مي كنند.

اما اگر بخواهيم در فواصل طولاني ،نقل و انتقال اطلاعات با سرعت بيشتري انجام شود، به سراغ شبكه گسترده يا WAN مي رويم .يك WAN از مرتبط شدن دو يا چند LAN به وجود مي آيد.

آشنايي با دليل استفاده از شبكه هاي كامپيوتري

§        اشتراك فايل و برنامه

§        اشتراك منابع شبكه مانند چاپگر ،رسام ،دستگاهها ي ذخيره سازي

§        اشتراك بانكهاي اطلاعاتي

§        مديريت متمركز

§        امنيت

§        گسترش اقتصادي شبكه هاي كامپيوتري

§        قابليتهاي گروههاي كاري

§        بهبود ساختار شركت

§        آشنايي با كاربردهاي شبكه

§

آشنايي با معماري شبكه

معماري يك شبكه به وسيله هم بندي(توپولوژي)،روش دسترسي به كابل(نحوه به اشتراك گذاشتن خط) و پروتكل هاي ارتباطي تعريف مي شود.

آشنايي با ساختار شبكه هاي كامپيوتري (توپولوژي)

شكل هندسي اتصال كامپيوترها به يكديگر توپولوژي ناميده مي شود. و به صورت كلي تر چگونگي ارتباط كامپيوتر ها و اجراء ديگر شبكه را بهمراه نوع كابل مشخص مي كند سه نوع توپولوژي زير به عنوان توپولوژي استاندارد مي باشند.

1-خطي باس(Linear bus)

2-ستاره اي(Star)

3-حلقه اي (ring)

خطي باس(Linear bus)

در اين توپولوژي ،از يك كابل پيوسته و يكدست استفاده مي شود . ايستگاههاي كاري و سرويس دهندگان با استفاده از يكسري اتصال دهنده به شكل (t connector) به كابل اصلي متصل مي شوند . در اين مدل سرويس دهندگان در هر قسمت از كابل مي توانند قرار بگيرند و ملزم نيستند حتما در ابتدا يا انتهاي خط باشند.

در انتهاي كابل از يك ترميناتور استفاده مي شود .ترميناتور يك مقاومت است كه براي تشخيص ابتدا وانتها ي كابل به كار مي رود

ستاره اي(Star)

در اين نوع توپولوژي ،هر ايستگاه كاري از يك قسمت كابل استفاده مي كنند. به طوري كه سرويس دهنده در مركز قرار گرفته تمام ايستگاههاي كاري همانند ستاره به آن متصل هستند.

از مزاياي اين توپولوژي آن است كه اگر قسمتي از كابل قطع شود، فقط آن گرهاي كه كابلش قطع شده است، ارتباطش را با شبكه از دست مي دهد . از طرفي براي نصب شبكه هاي بزرگ ،مقدار قابل توجهي كابل مصرف مي شود.

حلقه اي (ring)

در آن توپولوژي از يك كابل ممتد شبيه به يك حلقه استفاده مي شود . به طوري كه هم سرويس دهنده  وهم ايستگاههاي كاري از اين كابل استفاده مي كنند. از طرفي سرويس دهنده در هر قسمت از كابل مي تواند قرار بگيرد. در ساده ترين حالت اگر قسمتي از كابل قطع شود كل شبكه از كار خواهد افتاد

توپولوژيهاي خاص

امروزه ممكن است در محيط هاي مختلف به دلايلي از قبيل ميزان ترافيك ،گستردگي محيط  و عوامل اقتصادي ،از توپولوژيهاي خاص استفاده شود. گاهي با ادغام توپولوژيهاي موجود ،حالت خاصي همانند ستارهاي خطي يا حلقه اي  ستاره اي به وجود مي آيد كه پياده سازي آن بهينه است.

نحوه به اشتراك گذاشتن خط

از آنجا كه در اكثر سيستم هاي  شبكه كانال ارتباطي  در يك زمان معين تنها مي تواند در اختيار يك ايستگاه باشد و از طرف ديگر ،هر يك از ايستگاههاي شبكه در هر لحظه ممكن است احتياج به استفاده از كانال ارتباطي داشته باشند ،لزوم رعايت يك روش و قانون مشخص براي دسترسي به محيط انتقال محسوس است. كارايي اين روش مي تواند نقش اساسي در كارايي كل شبكه داشته باشد.

در يك سيستم  شبكه سرعت  اطلاعات بر حسب بيت بر ثانيه تنها معيار سنجش سرعت كار سيستم نيست . زيرا يك روش بد دسترسي به خط مي تواند سرعت موثر انتقال اطلاعات را كاهش دهد.

روشهاي رايج كنوني براي به اشتراك گذاشتن خط عبارتند از :

§        روش انتقال علامت (token passing)

در اين روش يك بسته (packet) خاص به نام علامت (token) دائما در محيط ارتباطي از دستگاهي به دستگاه ديگر در حال انتقال است .هر دستگاهي كه علامت را دريافت كند مي تواند يكي از اين دو عمل را انجام دهد

1- در صورتيكه دستگاه مايل به ارسال پيام باشد  ،ابتدا علامت را از خط خارج كرده و سپس پيام خود را وارد خط كند . پس از خاتمه ارسال ،دستگاه فرستنده بايد مجددا علامت را وارد خط كرده و به دستگاه بعدي ارسال كند.

2- در صورتيكه دستگاه مايل به ارسال پيام نباشد ،تنها بايد آدرس علامت را عوض كرده آن را به دستگاه بعدي ارسال كند.

مزيت

حتما پس از طي زمان مشخص نوبت ارسال پيام به هر دستگاه خواهد رسيد.

معايب

هر دستگاهي بايد از آدرس دستگاه بعدي مطلع باشد، بنا بر اين دستگاه Monitor بايد متناوبا در حال سر شماري دستگاههاي موجود در شبكه باشد تا در صورت وارد شدن يك دستگاه جديد  و يا خارج شدن يكي از دستگاههاي موجود در شبكه ،نسبت به تغيير  سيستم نوبت دهي اقدام كند. در ضمن اگر علامت به علت بروز اشكال در يك برد شبكه مفقود شود، دستگاه هماهنگ كننده بايد يك علامت جديد را به جريان اندازد. دستگاه Monitor نيز ممكن است از شبكه خارج شود بنا بر چند دستگاه ديگر در شبكه بايد در حال آماده باش بوده و در صورت خارج شدن دستگاه Monitor از شبكه ،شروع به فعاليت كنند.

توجه

كليه اين فرآيندها به صورت خودكار در كارت شبكه صورت مي گيرد و از ديد كاربر و ريز پردازنده موجود در ايستگاه پنهان است .اين روش  اكنون به عنوان يك روش اساسي براي اداره شبكه هاي با ترافيك بالا شناخته مي شود.

§         روش گوش دادن به خط (Carrier Sense Multiple Access)

اين  روش كه نام مخفف آن CSMA/CDاست شبيه به روش صحبت در يك اطاق شلوغ است .در چنين اطاقي شخصي كه مي خواهد صحبت كند بايد با گوش دادن مطمئن شود كه فرد ديگري در حال صحبت نيست و سپس اقدام به صحبت كند . اگر شخص ديگري در حال صحبت است ،نفر اول بايد تا پايان شخص دوم صبر كند. پس از اتمام صحبت، هر فردي كه زودتر از ديگران شروع به صحبت كند ،مي تواند به صحبت خود ادامه دهد و بقيه بايد تا پايان صحبت او منتظر بمانند. هر گاه بعد از برقراري سكوت دو نفر باهم شروع به صحبت كنند، هر دو سكوت كرده و پس از طي يك زمان كوتاه نامشخص يكي از آنها شروع به صحبت مي كند.

پروتكل هاي ارتباطي در ادامه توضيح داده خواهد شد.

آشنايي با لايه هاي شبكه

مدل osi

هدف اصلي از معماري شبكه اي OSI ،ارائه مجموعه اي اصول و قوانيني است كه با استفاده از آنها ،تجهيزات شبكه طوري ساخته مي شوند كه قابليت ارتباط و سازگاري با محصولات ديگر را داشته باشد. در هر گره ،لايه هاي مدل OSI وظايف مشخص و تعريف شده اي بزاي دريافت و ارسال پيام دارند. اين وظايف و  توابع گروه بندي شده ،از ساختار لايه اي و سلسله مراتبي استفاده مي كنند .كه هر لايه به عنوان رابطي بزاي لايه هاي بالاتر و پايين تر خود بوده و خدماتي را براي آنها تدارك مي بيند. مدل OSIاز هفت لايه استفاده مي كند كه هر لايه ،توابع (function) و وظايف خاص خود را انجام مي دهد.

لايه هاي مدل OSI  عبارتند از

APPLICATION      LAYER
PRESENTATION   LAYER
SESSION                LAYER
TRANSPORT        LAYER
NETWORK           LAYER
DATA LINK        LAYER
PHISICAL           LAYER

لايه كاربردي

در اين سطح از مدل OSI ،كاربر با شبكه ارتباط برقرار مي كند. يعني نيازهاي خود را از قبيل پست الكترونيكي (Email) ،انتقال فايل و يا دسترسي به بانكهاي اطلاعاتي را از طريق اين لايه درخواست مي كند. همچنين  دستورات سيستم عامل در اين سطح پذيرفته مي شود از طرفي عمليات كنترل جريان (Flow  Control) و بازسازي خطا (data Recovery) به عهده اين لايه است.

لايه نمايش

اين لايه داده هاي دريافتي از لايه كاربردي را براي گره مقصد قالب بندي مي كند .از آنجا يكه سيستم هاي كامپيوتري مختلف  ممكن است از داده هاي متفاوتي استفاده كنند ، مثلا اگر كامپيوتر مبدا از كد اسكي استفاده مي كند و كامپيوتر مقصد با كد EBSDIC كار مي كند ،ترجمه داده ها از كد اسكي به EBSDIC به عهده اين لايه مي باشد . عملياتي از قبيل قالب بندي فايل ها و پنهان سازي آنها از مجموعه وظايف اين لايه است.

لايه جلسه

اين لايه وظيفه هماهنگ سازي فعل و انفعالاتي را دارد كه باعث برقراري ارتباط در يك شبكه مي شود .ايمني داده ها ،قفل كردن فايل ها و مديريت ارتباط ،از جمله وظايف اين لايه است . در اينجا ممكن است  برخي از تقاضا هاي ارتباط مورد قبول قرار نگيرد چنانكه اين لايه درك كند در صورت بر  قراري ارتباط ترافيك شبكه بالا رود و يا امكان برقراري ارتباط وجود نداشته باشد ،از بر پايي چنين ارتباطي خودداري مي كند.

لايه حمل و نقل

اين لايه مسئول كنترل كيفيت و چگونگي انتقال اطلاعات ما بين گره ها ي مبدا و مقصد را به عهده دارد .در گره مبدا  ،بلاك هاي بزرگ اطلاعات توسط اين لايه به بلاك هاي كوچكتر تقسيم و شماره گذاري شده و يكي از روش هاي كنترل خطا (Error Control) انتخاب و بر روي آن اجرا مي گردد. در گره مقصد ،اين لايه  بلوك هاي  فرستنده شده را سر هم بندي و مرتب مي كند و يكي از توابع كشف خطا را(Error Detection) بر روي آن اجرا مي كند. چنانچه قسمتي از اطلاعات گم شده باشد و يا ناقص رسيده باشد ،آن قسمت ترميم مي شود(Error Recovery).

لايه شبكه

از اين لايه در شبكه هاي گسترده استفاده مي شود .آدرس دهي بسته هاي اطلاعاتي ،انتخاب و كنترل مسير فيزيكي از مجموعه وظايف اين لايه است.

چنانچه بين گره هبا و مقصد چندين مسير و يا شبكه وجود داشته باشد، انتخاب بهترين مسير و كنترل آن بر اساس وضعيت  و تراكم شبكه ،به عهده اين لايه است. پروتكل I از نمونه پروتكل هاي است كه در اين سطح از مدل OSI كار مي كند.

لايه پيوند داده

اين لايه مسئول  انتقال داده ها از يك گره به گره ديگر است . پروتكل هاي اين لايه ،اطلاعات دريافتي از لايه شبكه را در بسته ها (Packets) و قاب ها (Frames ) محصور كرده و انتقال اين واحدها را به گره ديگر كنترل مي نمايد. علاوه بر عمليات قالب بندي اطلاعات ،كشف و تصحيح خطاي انتقال (*Error Detection / Correction) به همراه عمليات كنترل جريان (flow control) از مجموعه وظايف اين لايه مي باشد. البته اين توابع را نبايد با توابع كشف و تصحيح خطا در لايه انتقال  كه اطلاعات را جهت ارسال ، واقعا مرتب و آماده مي سازند اشتباه گرفت . از آنجا يكه مسئوليت سالم رسيدن اطلاعات در مقصد به عهده اين لايه است . اين لايه پس از ارسال هر قاب ، منتظر علامت تاييديه (Acknowledge) از طرف گيرنده مي شود . چنانچه اين علامت دريافت نشود ،فريم مربوطه مجددا ارسال خواهد شد.

لايه فيزيكي

لايه فيزيكي به عنوان پايين ترين سطح مدل OSI دو كار مهم انجام مي دهد. يكي كد كردن اطلاعات و ديگري انتقال واقعي اطلاعات . در لايه پيوند داده ها اطلاعات ارسالي به گره مقصد مشخص مي شود اما لايه فيزيكي يك سطح سخت افزاري است يعني چگونگي انتقال سيگنال هاي الكترونيكي بر روي رسا نه را تعيين مي كند. منظور از رسانه يك كانال ارتباطي است كه دو گره را از طريق سيم و رابط و يكسري كانكتور به هم متصل مي كند.

لايه فيزيكي در گره فرستنده، بيت ها ي داده را از  لايه پيوند داده ها گرفته و آنها را به سيگنالهاي الكتريكي كد كرده و بر روي رسانه فيزيكي قرار مي دهد.

توانايي بكارگيري اجزاء كاربران وگروهها

اجزاي اصلي شبكه

ارتباطات داده ها در ابتدا در انحصار كمپاني هاي خاصي از قبيل IBM قرار داشت اما در حال حاضر شركت هاي زيادي دست اندر كار اين قضيه هستند . به طوري كه تمام اجزاي مورد نياز يك شبكه ، از نرم افزارهاي سطح بالا تا رابط هاي سطح پايين را ارائه مي دهند .تعدد اين شركت ها باعث شده است كه اجزاي متفاوتي در ارتباط با شبكه هاي محلي به وجود آيد .اما به طور كلي آنچه باعث اختلاف ما بين شبكه ها ي محلي مي شود، تفاوت اجزاي اصلي آنهاست .از نقطه نظر فيزيكي هر شبكه كامپيوتري  را مي توان به قسمتهاي زير تجزيه كرد:

1 -سرويس دهنده ها(Servers)

2-ايستگاهها كاري Workstation))

اجزاي اصلي يك شبكه    3 -كارت هاي رابط شبكه (Network Interface Cards)

4-سيستم ارتباطي (Communication System)

سرويس دهنده ها

سرويس دهنده يك كامپيوتر است كه عمليات دسترسي به فايل ها و انواع سرويسهاي ديگر را براي شبكه فراهم مي سازد. سرويس دهندگان از پردازشگري قدرتمند به همراه حافظه موقت و دائم با حجم بالا استفاده مي كنند. يك سرويس دهنده داراي يك سيستم عامل شبكه (Network Operating System-NOS) مي ياشد كه به عنوان مغز فعال شبكه كار مي كند و چگونگي دسترسي ايستگاههاي كاري را به منابع مشترك كنترل مي نمايد. امروزه از سيستم عامل هاي نظير Microsoft Windows NT, Novell ‘s Netware , IBM,s OS/2 براي شبكه هاي محلي استفاده مي شود. ممكن است براي شبكه هاي محلي ،سرويس دهندگان متفاوتي استفاده شود كه هر كدام وظايف خاصي را انجام مي دهند. كه از عمومي ترين اين سرويس دهندها عبارتند از:

§        (File Server)-عضو لازم و اساسي يك شبكه است كه مي تواند يك كامپيوتر عادي و يا كامپيوتري با ساختار خاص ،باشد. اين كامپيوتر قادر است بسياري از امكانات سخت افزاري خود، از قبيل  هارد ديسك بزرگ و چاپگر خطي يا ليزري ،را بين كاربران به اشتراك بگذارد.

§        (Print Server)-دستگاه يا برنامه اي  است كه عمليات مديريتي براي به اشتراك گذاشتن چاپگر را انجام مي دهد.

§        (Data base Server) –دستگاه يا برنامه اي است كه قابليت به اشتراك گذاردن هارد ديسك خود با كاربران شبكه را به عهده دارد ،در ضمن مي تواند تسهيلات خاصي براي اداره بانك هاي اطلاعاتي و انجام عمليات بر روي آنها در  اختيار كاربر قرار دهد .اين سرويس دهنده ها عموما داراي قابليت Multitasking  هستند ،و در هنگام استفاده ارز آنها قسمتي از پردازش در ايستگاه كار و قسمت ديگر در (Database Server) انجام مي شود.

§        (Communication  Server)-دستگاه يا برنامه اي است كه خدمات مخابراتي لازم را براي ارتباط  كاربران شبكه و دستگاههاي كامپيوتري خارج از شبكه ،مانند ميني كامپيوترها و كامپيوترهاي بزرگ، را تامين مي كند.

ايستگاه  كاري

مشهورترين جزء يك شبكه ايستگاه كاري يا work station ميباشد كه از طريق آن كاربر با شبكه ارتباط برقرار مي كند . ايستگاه كاري در شبكه به معناي يك پايانه هوشمند است زيرا توانايي پردازش و اجراي برنامه ها بهره مند مي باشد در حاليكه پايانه هاي ساده ?(DUMB)فقط به عنوان يك ابزار ورودي و خروجي به كامپيوتر مركزي متصل بوده و اطلاعات را جهت پردازش به واحد پردازش مركزي ارسال مي كنند  ايستگاههاي كاري در يك شبكه محلي به تنهايي قابل استفاده هستند و مي توانند در سرعت پردازش ،مقدار حافظه ،برنامه هاي نصب شده و ابزارهاي ذخيره سازي اطلاعات متفاوت باشند .اغلب ايستگاههاي كاري از يك سيستم محلي (host ) نظير dos< windows يا os/2 بهره مي برند .اين سيستم شرايطي را فراهم مي كند تا ايستگاه كاري توانايي اجراي نرم افزارهاي محلي را مستقلا دارا باشد.

كارت هاي رابط شبكه

رابطي كه جسم جدا از شبكه را به LAN متصل ميسازد و آن را راه اندازي مي كند كارت رابط شبكه  يا آداپتور شبكه ( Network Interface Adapter-NIC) ناميده مي شود .يك nic از شكافهاي (SLOT) موجود بر روي برد اصلي كامپيوترها استفاده مي كند و باعث برقراري يك اتصال فيزيكي به رسانه انتقال يا كابل مي شود .كارت شبكه باعث برقراري ارتباط ما بين اجزاي شبكه از طريق سيگنالهاي خاص مي شود . هر عنصري از شبكه محلي كه داراي يك كارت شبكه باشد به عنوان يك گره يا node شناخته مي شود به  طوري كه هر  گره از يك آدرس بزاي مسير يابي اطلاعات استفاده مي كند.

سيستم ارتباطي (Communication System)

اتصال فيزيكي گرهاي شبكه را  گويند .كابلي كه در LAN استفاده مي شود از اهميت خاصي برخوردار است زيرا اين عنصر در شبكه ،بيشترين تاثير را بر ميزان   انتقال داده و باز دهي ورودي و خروجي دارد.

انواع كابلهايي كه عموما استفاده مي شود عبارتند از زوج سيم به هم تابيده (Twisted pair) ، كابل هم محور (coaxial) و فيبر نوري (Fiber-Optic) . امروزه همچنين از ارتباطات بي سيم كه داراي تكنولوژي  ما مادون قرمز  يا مايكرو ويو هستند، استفاده مي شود.

كانال ارتباطي

منظور از كانال ارتباطي محيط فيزيكي (Media) ارتباط دهنده اجزاي شبكه است. محيط ها ي رايج براي ارتباط در شبكه ها عبارتند از:

§        سيم تابيده شده

§        ارزان ترين و معمولي ترين و قديمي ترين محيط ارتباطي  در تكنولوژي ارتباطات سيم تابيده شده است.
دو رشته سيم روپوش دار براي كاهش نويز به هم تابيده شده اند .تعداد كافي از اين جفت سبم ها در داخل يك غلاف پلاستيكي قرار مي گيرند و يك كابل را تشكيل مي دهند. چنين كابلي را (Unshielded Twisted Pair ) UTPمي نامند.
اگر مجموعه سيمهاي تابيده شده داخل يك غلاف آلومينيمي قرار داده شود، كابل حاصل را (Shield Twisted Pair ) مي نامند.

§        كابل هاي زوجي در اندازه هاي مختلف موجودند كه بر اساس واحدي  بنام  AWG معرفي مي شوند. اين واحد به طور استاندارد براي شبكه هاي معمولي 22و 24 است  .

§        كابل هم محور (coaxial cable)

§        اين كابل يك هادي مفتولي نازك است كه در داخل يك استوانه فلزي تو خالي قرار گرفته است. فاصله بين هادي دروني و پوسته استوانه اي با يك عايق پر شده است. اين كابل در فركانسهاي بسيار بالا (تا حدود گيگا هرتز)قابل استفاده هستند قابليت استفاده در فركانسهاي بالا ،به علاوه امنيت نسبت به نويز باعث شده  است كه اين كابل ها كاربردهاي بسياري در تكنولوژي مخابرات پيدا كنند.

§        فيبر نوري(Optical fiber cable)

انتقال سيگنال در فيبر نوري توسط حامل هاي نوري انجام مي شود. اين در حالي است كه در محيط هاي كابلي ،سيگنال هاي الكتريكي توسط ديود ليزري يا نوري به سيگنالهاي نوري تبديل شده و از طريق مغزي فيبر نوري منتقل مي گردد. از آنجا كه امكان تضعيف سيگنالهاي نوري در طول انتشار وجود دارد ،به ابزاري بنام Repeater احتياج است

ملاحظات كابل بندي

براي طراحي يك شبكه بايد انواع مختلف كابل در نظر گرفته شود و معايب و محاسن هر كدام به دقت بررسي گردد.

بعضي از عوامل مورد برسي عبارتند از :

§        توانايي ارتقاء

§        قيمت

§        قابليت انعطاف

§        كارايي

§        اطمينان

§         امنيت

§        پوشش كابل و تداخل

ابزارهاي اتصال شبكه

ابزارهاي اتصال به دستگاههايي اطلاق مي شود كه قطعات يا گره ها ي يك شبكه را به هم متصل مي كند. در ساده ترين حالت ممكن است وسيله اي باشد كه كابلها و اتصالات گره ها را مديريت مي كندو يا ممكن است  شامل كامپيوترهايي باشد كه عمليات مسير يابي اطلاعات را براي شبكه هاي وسيع تدارك ببيند. مانند هاب

هاب در يك شبكه ،به عنوان نقطه متمركز كننده و محل اتصالي براي گره هاي آن شبكه محلي مي باشد.

هاب انفعالي ( passive) :به آن دسته از هاب هايي كه براي اتصال فيزيكي چندين قطعه كابل كوتاه به كار مي رود.

هاب

هاب فعال (Active) :به هاب هاي كه براي اتصال كابل هاي طويل استفاده مي شود.

توجه          هاب هاي فعال سيگنال ها را همانند تقويت كننده ها مجددا تو ليد و ارسال مي كنند در صورتيكه هاب هاي انفعالي فقط انتقال سيگنال ها را انجام مي دهند.

ابزارهاي  اتصال قطعات شبكه

براي برقراري ارتباط ما بين شبكه هاي مختلف و يا قسمت هاي مختلف يك شبكه از پل ها (bridges)، دروازه ها (gateway) و مسير گردان ها (router) استفاده ميشود

آشنايي با چاپگرها(printer)

به هر PRINT SERVER حداكثر 16 عدد چاپگر متصل ميشود هر يك از اين چاپگرها شماره هاي بين 0تا 15دارند كه با آن شناخته ميشوند هر يك از چاپگرها ميتواند يكي از حالات زير را داشته باشد

§ چاپگر Local0

اين چاپگرها مستقيما به يكي از Port هاي كامپيوتر Print Server متصل ميشوند  كه  اين كامپيوتر يا خود FILE SERVER است و يا ايستگاهي است كه به صورت خاص (Dedicated) به عنوان Print Server)) در نظر گرفته شده است.

§ چاپگر Remote

چنين چاپگري به يكي از ايستگاههاي شبكه متصل ميشود و كاربران شبكه ميتوانند از ان استفاده كنند توجه كنيد كه يك كاربر مي تواند با ايستگاهي كه يك چاپگر remote به آن متصل است كار كند .

براي آنكه يك چاپگر يك ايستگاه به صورت چاپگر remote در اختيار شبكه قرار بگيرد بايد اولا يكي از چاپگرهاي يك براي آنكه  چاپگر يك ايستگاه به صورت REMOTE در اختيار شبكه قرار گيرد ، بايد اولا» يكي از چاپگرهاي يك print server به صورت remote تعريف شده باشد.

به صورت remote تعريف شده باشد ثانيا بايد در يك ايستگاه مربوطه برنامه اي به نام Rprinter .exe اجرا شود ايستگاه از طريق اين برنامه چاپگر خود را به عنوان چاپگر remote به print server معرفي ميكند براي اجراي اين برنامه ورود به شبكه لازم نيست

هنگام تعريف و ايجاد يك print server ،تعداد و نوع(local يا Remote) چاپگرهايي كه به آن متصل خواهد شد ،به همراه محل اتصال هر يك مشخص مي شود. محل اتصال چاپگر مي تواند يكي از Port هاي سري (Serial) و يا موازي (parallel) بر روي File Server ,Dedicated Print Server و يا ايستگاه باشد. در اين  تعريف به هر يك از چاپگر هاي متصل به يك Print Server و يا ايستگاه باشد. در اين تعريف به هر يك از چاپگر هاي متصل به يك Print Server يك شماره بين 0 تا 15 داده ميشود .

پس از تعريف تعداد و محل چاپگرها ،اين تنظيمات به وسيله مدير شبكه قابل تغيير خواهد بود.

آشنايي با كاربران و گروهها در شبكه

مدير شبكه تنها كاربري است كه داراي اختيارات خاص  امنيتي است و كليه عمليات مربوط به حفظ امنيت اطلاعات در شبكه توسط مدير شبكه در اختيار انجام مي گيرد. گرچه مي توان كاربر يا كاربراني را از نظر امنيتي برابر مدير شبكه تعريف كرد .در اين حالت كليه اختيارات نامحدود مدير شبكه در اختيار كاربر فوق قرار مي گيرد و در هر حال ايجاد كاربراني با اختيارات بيش از يك كاربر و كمتر از مدير شبكه امكان ندارد.

§ مدير شبكه

يك كاربر خاص مدير شبكه (Supervisor) است. مدير شبكه كسي است كه در مورد امنيت شبكه اختيارات نامحدود دارد. كنترل مطلق ويژگي هاي امنيتي شبكه در اختيار اين كاربر بوده و اين كاربر در عمل مهمترين عضو شبكه است. مدير شبكه ميتواند با تعيين مديران قسمت و مسئولين امنيتي برخي از مسئوليت هاي خود را به آنان بسپارد و از وجود آنان در اداره شبكه كمك بگيرد.

§ مدير قسمت

مدير قسمت كاربر يا كاربراني هستند كه در مورد قسمتي از شبكه اختيارات مدير شبكه را دارند. مديران قسمت مي توانند كاربران و گروههاي جديدي تعريف كنند و هر مدير قسمت تنها مي تواند ويژگيهاي كاربران و گروههايي را كه خود ايجاد كرده است ،كنترل كند.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

Shell چيست ؟

مجموعه نرم افزاري كه سيستم عامل را با شبكه برقرار مي كند، اصطلاحا»shell ناميده مي شود. اين برنامه ها كه به صورت ماندگار در حافظه ايستگاه باقي مي مانند، كليه در خواستهاي برنامه ها را تجزيه و تحليل. درخواستهايي كه مربوط به سيستم عامل ايستگاه باشد، براي اجرا به اين سيستم عامل داده مي شود و دستوراتي كه مربوط به شبكه باشد، به صورت packet بسته بندي شده و از طريق سخت افزار شبكه (شامل برد شبكه و سيستم ارتباطي )براي اجرا به سيستم عامل شبكه داده ميشود.

مجموعه shell از قسمتهاي زير تشكيل شده است:

§        IPX.COM و يا SPX.COM

§        NETx.COM

§        SHELL.CFG

هر يك از اين قسمتها به صورت جداگانه بررسي مي شود .

IPX.COM

اين برنامه كه يك برنامه اجرائي در محيط سيستم عمل DOS است و به صورت ماندگار در حافظه مي ماند، در خواستهاي ( Requests )را كه مربوط به شبكه است، عملا» بر آورده مي كند. يكي از كارهاي IPX.COM بسته بندي اطلاعات ارسالي به صورت Packet و بازيابي اطلاعات در يافتي از packet ها است. اين برنامه آدرس مبدأ و آدرس مقصد را به هر packet مي افزايد. اين آدرسها شامل آدرس ايستگاه و آدرس شبكه براي ايستگاههاي گيرنده و فرستنده است.

آدرس ايستگاه ، شماره منحصر به فردي است كه در هر برد شبكه نگهداري مي شود .   هنگام ساخت هر برد شبكه ،يك آدرس ايستگاه براي برد در  نظر

گرفته مي شود كه منحصر به فرد است و هيچ دو برد شبكه اي داراي آدرس ايستگاه مساوي نيستند.

آدرس شبكه ،عبارت است از شماره اي كه هنگام نصب netware بر روي File server ، به هر برد شبكه داخل File sever

نسبت داده ميشود . در هر packet كه به وسيله IPX.COM ساخته مي شود،   آدرس شبكه نيز قيد مي شود . اين  امر سبب

مي شود، در سيستمي كه از چند شبكه مرتبط تشكيل شده است، packet مربوط به يك ايستگاه از هر يك از شبكه ها ،راه خود

را براي رسيدن به ايستگاه مقصد، پيدا كند .

يك وظيفه ديگر IPX.COMبرقراري ارتباط با برد شبكه است .هر كارخانه سازنده برد شبكه، ممكن است روش خاصي را براي بر قراري ارتباط ايستگاه با

برد شبكه در نظر گرفته باشد. بنابراين همراه هر برد شبكه، فايلهاي لازم براي ساختن IPX.COM عرضه ميشود. هنگام نصب شبكه از Link شدن اين فايل به همراه فايل IPX.OBJ،برنامه IPX.COM مربوط به اين نوع برد شبكه تشكيل ميشود .

يك برد شبكه معمولا» مي تواند با ساختارهاي  ( configurations ) مختلفي كار كند. در هر يك از اين ساختارها ،يك خط وقفه سخت افزاري

(ware  Interrupt )و يك آدرس مبناي ورودي و خروجي (I/O  Base Address )به كار گرفته ميشود. IPX.COM براي كار با يكي از ساختارهاي

يك نوع برد ساخته ميشود .

براي اجراي اين برنامه بايد از قالب زير استفاده كرد .

IPX [option ]

Option يكي از حالات زير را دارد.

§        I

در اين حالت IPX در عمل اجرا نمي شود و فقط پيامي كه نوع برد و ساختار پيش فرض براي كار با آن را مشخص ميكند، نمايش داده ميشود

§        On

در اين حالت IPX با در نظر گرفتن ساختار شماره n اجرا ميشود. شماره وقفه و آدرس مبناي ورودي و خروجي مربوط به ساختار شماره n در دفترچه راهنماي برد شبكه نوشته شده است. كاربرد اين حالت در مواردي است كه ساختار تنظيم شده روي برد شبكه، يا ساختار پيش فرض IPX.COM متفاوت است. در مثال زير از IPX مربوط به ساختار O براي بردي به ساختار 3 استفاده شده است .

§        D

در اين حالت IPX در عمل اجرا نميشود و فقط پيامي شامل نوع بردي كه IPX براي آن ساخته شده و ليستي از ساختارهاي مختلف اين برد، روي صفحه نمايش چاپ ميشود. ساختار پيش فرض در اين ليست با علامت (*) مشخص شده است. در اين حالت تنها در نگارش IPX V3.0 و بعد از آن، در اين برنامه گنجانده شده است .

§        C=<Filespec >

با استفاده از اين حالت مي توان محل فايل SHELL.CFG را براي IPX مشخص كرد . در قسمت بعدي فايل SHELL.CFG بررسي ميشود. اين حالت در نگارش IPX v3.0 و بعد از آن، اضافه شده است .

  • § ؟

با استفاده از ؟ بعد از نام IPX اين برنامه در عمل اجرا نشده و ليستي از Option هاي ديگر IPX نشان داده ميشود. اين حالت تنها در نگارش IPX v3.0 و بعد از آن، در برنامه گنجانده شده است .

IPX براي انجام عملياتي كه ذكر شد، علاوه بر يك وقفه سخت افزاري مربوط به برد شبكه، وقفه هاي نرم افزاري 08h , 64h , 2Fh , 7Ah را تحت كنترل ميگيرد .

IPX .COM تحويل صحيح اطلاعات به مقصد را تضمين نمي كند. براي حصول اطمينان از رسيدن هر پيام به مقصد بايد از SPX.COM استفاده شود. نحوه كار IPX را مي توان به وسيله دستوراتي كه در فايل SPX.COM استفاده شود. نحوه كار IPX را مي توان به وسيله دستوراتي كه در فايل SHELL.CFG گنجانده مي شود ،كنترل كرد .

NET x. COM

X مي تواند 4, 3, 2 و يا 5 باشد . NET2.COM براي كار با نگارش 2.xx سيستم عامل DOS و NET 5.COM براي كار با نگارش 5.xx اين سيستم عامل ساخته شده است. اين برنامه كه هميشه بعد از IPX.COM اجرا ميشود، و به صورت ماندگار در حافظه مي ماند . هر يك از اين برنامه ها بر روي نگارش مناسب از DOS اجرا مي شوند و قابل استفاده با نگارشهاي ديگر نيستند .

پس از عرضه شدن DOS 5.0 شركت Novell برنامه NETX.COM را عرضه كرد . اين برنامه مستقل از نوع نگارش DOS بوده و بر روي كليه نگارشهاي اين سيستم عامل از 2.0 تا 5.0 كار مي كند . در ادامه متن هر گاه به NETx.com اشاره شود، منظور برنامه مناسب براي اجر ا روي سيستم عامل ايستگاه و يا برنامه NETX.COM خواهد بود .

NET x پس از اجرا، مانند پوسته اي سيستم عامل DOS را احاطه مي كند و علاوه بر كنترل خط فرمان ( Command  Line)، اداره درخواستهاي برنامه هاي كاربردي را به عهده ميگيرد. اين برنامه با دريافت يك درخواست آن را تجزيه و تحليل مي كند. اگر درخواست مربوط به عمليات محلي باشد، انجام آن به سيستم عامل DOS واگذار مي شود و اگر درخواست مربوط به عملياتي در شبكه  باشد، از طريق I px اجراي آن به سيستم عامل شبكه محول مي شود.

قسمتي از NET x كه تصميم گيري در اين مورد به عهده  دارد ،Re-director ناميده ميشود.

اين برنامه از يك طرف با برنامه هاي كاربردي و خط فرمان سيستم عامل ،و از طرف ديگر با لايه كاربرد در شبكه و سيستم عامل Dos در ارتباط است.

NET x پس از اجرا ،وجود ايستگاه را به File Server خبر ميدهد .اين امر باعث مي شود كه از اين پس File Server اين ايستگاه را نيز در ليست گيرندگان سرويس منظور كند و در صورت لزوم حضور اين  ايستگاه را نيز در ليست گيرندگان سرويس منظور كند و در صورت لزوم حضور اين ايستگاه را در شبكه به ديگر ايستگاهها اطلاع دهد.

براي اجراي اين برنامه از قالب زير استفاده مي شود:

NETx  [option]

Option يكي از حالات زير را دارد.

§        I

در اين حالت NETx عملا اجرا نشده و فقط اطلاعاتي در مور د نگارش آن نمايش مي دهد.

§        U

با استفاده از اين حالت مي توان NETx را كه در حافظه ماندگار شده است از حافظه برداشت. كاربرد اين حالت در مواقعي است كه برنامه اي به صورت محلي در ايستگاه اجرا شده و دچار كمبود حافظه شده است .با استفاده از اين حالت مي توان حافظه اشغال شده توسط NETx را آزاد كرد. بديهي است كه پس از اجراي اين دستور ،ارتباط با شبكه مقدور نخواهد بود.

§        PS=<File Server>

اگر در يك شبكه بيش از يك فايل سرور وجود داشته باشد، نمي توان تعيين كرد كه ايستگاه ابتدا به كدام فايل سرور متصل خواهد شد. با استفاده از اين حالت اولويت يكي از فايل سرورها مي تواند بيشتر از بقيه تعريف شود.

§        C=<Filespec>

با استفاده از اين حالت مي توان محل فايل SHELL.CFG را تعيين كرد.

§ ؟

در اين حالت ليستي از option هاي NETx نمايش داده مي شود

SHELL.CFG

پس از راه اندازي كامپيوتر تحت سيستم عامل DOS فايل Config.sys نحوه تخصيص حافظه براي كار در محيط Dos را تعيين مي كند. به همين ترتيب فايل SHELL.CFG نحوه تخصيص حافظه ايستگاه براي كار در فضاي شبكه را تعيين مي كند.

IPX و NET x از حافظه ايستگاه به عنوان محلي براي نگهداري موقت اطلاعات استفاده مي كنند. نحوه تخصيص حافظه براي اين كار توسط دستوراتي كه در فايل SHELL.CFG قرار دارد كنترل مي شود.

اين فايل  بايد در محلي كه IPX و NET x اجرا مي شوند قرار داشته باشد و در غير اين صورت بايد محل آن توسط option به IPX و NET xاعلام شود

شناسايي اصول نحوه ورود به شبكه

LOGIN

LOGOUT

آشنايي با فهرست هاي اصلي

LOGIN:اين دايركتوري شامل فرامين LOGIN و ساير فايلهاي لازم براي ورود كاربران به سيستم است. اين دايركتوري قبل از ورود به سيستم به اولين گرداننده شبكه نگاشت(Map)مي شود.

MAIL: اين دايركتوري اثر و باقيمانده نگارشهاي قبلي نت ور است. نت ور براي هر كاربر يك زير دايركتوري درMAILايجاد و فرمانهاي ورود به سيستم (LOGIN SCRIPT)آنها را در اين زير دايركتوريها ذخيره مي كرد.  اينك پردازه هاي ورود به سيستم به عنوان بخشي از شيءهاي نوع كاربر در سيستم خدمات دايركتوري نت ور ذخيره مي گردند .با وجود اين MAIL براي برنامه هاي كاربردي كه به آن نياز دارند ،نگه داشته مي شود.

PUBLIC:دايركتوري PUBLIC برنامه هاي خدماتي كه معمولا توسط تمامي كاربران مورد دسترسي قرار مي گيرند را نگه مي دارد كاربران به صورت خودكار حق خواندن و پيمايش فايلهاي دايركتوري PUBLIC را كه در سطح موقعيت آنهاست به دست مي آورند.

SYSTEM:دايركتوري SYSTEM فايلهاي اجرايي سيستم  و ساير پيمانه هايي كه معمولا تنها توسط سرپرستان مورد دسترسي قرار مي گيرند را نگه مي دارد.

برنامه ي session

برنامه يsession به شما اين امكان را مي دهد تا از طريق منوي اين برنامه drive mapping مربوط به خود را تنظيم كرده و براي ديگر كاربران يا گروهها پيغام ارسال داريد.drive mapping تنظيم شده توسط اين برنامه تا زماني كه به شبكه متصل هستيد معتبر بوده و بعد از logout ديگر drive mapping تعيين شده معتبر نخواهد بود.علاوه بر اين مي توانيد اعمال فوق را در برنامه session روي فايل سرورهاي ديگري كه به شبكه متصل هستند نيز انجام دهيد.فايل اصلي مربوط به اين برنامه در فهرست public بوده و براحتي با ورود نام آن قابل اجرا است.حال به توضيح پيرامون گزينه هاي مختلف اين منو مي پردازيم.

تغيير فايل سرور جاري(change current server)

با استفاده از اين گزينه مي توانيد با فايل سرورهاي مختلف موجود در شبكه ارتباط برقرار كرده و مجموعه عملياتي را روي فايل سرورهاي مختلف انجام دهيد.در اين پنجره مي توانيد با استفاده از كليد <INS>ليستي از فايل سرورهاي ديگر شبكه را مشاهده كرده وبا انتخاب فايل سرور مناسب,با آن ارتباط برقرار كنيد.(اگر در شبكه اي كه با آن ارتباط برقرار كرده ايد بيش از يك فايل سرور موجود باشد) در زمان برقراري اين ارتباط نام كاربر و كلمه ي رمز از شما درخواست خواهد شد كه بايد به نحو مناسب به آن پاسخ دهيد. براي قطع ارتباط با هر يك از فايل سرورها ي موجود,كافيست روي نام آن فايل سرور قرار گرفته و كليد<DEL> را بزنيد تا ارتباط شما با آن فايل سرور قطع شود.

نگاشت درايو (drive mapping)

اين گزينه در منوي اصلي برنامه session,امكان مشاهده ليست درايوهاي موجود روي فايل سرور جاري اعم از فيزيكي و منطقي را به شما داده كه مي توانيد با استفاده از آن به تغيير drive mapping موجود بپردازيد,(توجه داشته باشيد كه اين ليست مربوط به فايل سرور جاري است)درايوي را حذف و يا درايو جديدي به ليست موجود اضافه كنيد.براي حذف يكي از درايوهاي موجود كافيست روي درايو مورد نظر قرار گرفته و كليد<DEL> را بزنيد با اين عمل پيغام “delete drive mapping YES/NO” ظاهر خواهد شد كه با دادن پاسخ مثبت به آن درايو مورد نظر حذف مي شود.براي اضافه كردن درايو جديد به ليست درايوهاي موجود,كليد<INS> را بزنيد.

ليست گروهها (GROUP LIST)

تنها وظيفه اي كه به عهده اين گزينه از منوي اصلي برنامه SESSION گذاشته شده ارسال پيام است.توسط اين گزينه مي توانيد پيامي را براي يك گروه خاص و يا گروههاي خاص ارسال داريد.بعد از انتخاب اين گزينه پنجره اي حاوي ليست اسامي گروههاي موجود در شبكه ظاهر مي شود.براي ارسال پيام به يك گروه خاص, كافيست روي نام آن گروه قرار گرفته سپس كليد <enter> را بزنيد.با اين عمل پنجره اي تحت عنوان Message باز مي شود كه در آن مي توانيد متن پيغام دلخواه خود را وارد كنيد.اگر بخواهيد براي گروههاي متعدد پيغام بفرستيد,كافيست كه با استفاده از كليد <F5> گروههاي مورد نظر را علامت گذاري كرده سپس مشابه حالت قبل متن پيغام را ارسال داريد.پيام ارسالي مي تواند در مجموع از 55 كاراكتر تشكيل شده باشد كه اين 55 كاراكتر نام شما را نيز در بر مي گيرد.

توجه

كاربر مي تواند از دريافت پيامهاي ارسالي خودداري كند زيرا ارسال پيام باعث قطع برنامه در حال اجرا روي ايستگاه شده و اين امر مي تواند در بعضي شرايط ,منجر به ضرر هاي احتمالي شود.براي اين كه ايستگاه كاري هيچ گونه پيامي را دريافت نكند,مي توان با استفاده از فرمان CASTOFF بخش گيرنده پيام را غير فعال نمود. در اين حالت,ديگر هيچگونه پيامي در گيرنده دريافت نخواهد شد.براي باز گرداندن ايستگاه كاري به حالت عادي مي توان از فرمان CASTON استفاده كرد.

نگاشت مسير جستجو(search mappings)

اين گزينه در منوي اصلي برنامه ي session شبيه گزينه ي drive mappings است با اين تفاوت كه در ارتباط با مسيرهاي جستجو بكار خواهد رفت. استفاده از مسيرهاي جستجو,شبكه را در يافتن فايلها ياري مي كند.براي يافتن يك برنامه كه اجراي آن از سوي شما درخواست شده ,ابتدا فهرست جاري توسط سيستم عامل مورد جستجو قرار گرفته و در صورتي كه برنامه ي مورد نظر يافت نشود,آنگاه درايوهايي كه به عنوان search mapping معرفي شده اند,به ترتيب مورد جستجو قرار خواهند گرفت.عملكرد اين فرمان كاملا مشابه فرمان PATHدر سيستم عامل dos است.

در هرlogin script مي توانيد حد اكثر 26 drive mapping (به ازاي هر حرف الفبا) داشته باشيد كه حداكثر 16 عدد از آنها مي توانند به عنوان search mapping معرفي شوند. اولين مسير جستجو با حرف z و بقيه به ترتيب عكس حروف الفبا معرفي خواهند شد. با انتخاب گزينه ي search mapping, شما مي توانيد به اين مجموعه ,مسير دلخواه را اضافه و يا مسيري را از آن حذف كنيد.براي اضافه كردن مسيري به مجموعه ي مسيرهاي موجود,كليد <INS> را بزنيد.با اين عمل ابتدا شماره ي درايو جستجو نمايش داده مي شود كه طبق پيش فرض اولين شماره ي موجود خواهد بود.اگر شماره انتخابي, شماره ي يكي از درايوهاي جستجوي موجودباشد,درايو جديد اضافه شده جايگزين درايو قبلي شده و درايوهاي بعدي يك رديف به پايين حركت خواهند كرد.بعد از انتخاب شماره ي درايو,پنجره ي جديدي باز مي شود كه در آن بايد نام مسير مورد نظر را وارد كنيد.

انتخاب درايو پيش فرض(select default drive)

اين گزينه در منوي اصلي برنامه ي session ,به شما امكان انتخاب درايو جاري را خواهد داد به طوري كه بعد از خروج از برنامه ي session نيز درايو جاري باشد.

ليست كاربران (user list)

اين گزينه در منوي اصلي برنامه ي session وظيفه ي نمايش ليست كاربران موجود در شبكه و اطلاعاتي در مورد آنها و ارسال پيام به كاربران را بعهده دارد.بعد از انتخاب اين گزينه ليست كاربران موجود در شبكه نمايش داده شده و آنگاه مي توان كاربر مورد نظر را از بين كاربران موجود انتخاب نمود.

برنامه FILER

برنامه FILER نرم افزاري است كه در ارتباط با فايلها و فهرستها طراحي شده است در اين نرم افزار مي توانيد اطلاعات مفيدي را در مورد فايلها و فهرستها مشاهده كرده و در صورت داشتن مجوزهاي لازم آنها را حذف ،تغيير نام و يا كپي نماييد.

بطور كلي در شبكه ،مجوزهاي كاربران در ارتباط با فهرستها و فايلها در5 مورد بيان ميشود كه عبارتند از:

1 _مجوزهاي عضويت در فهرست:

هر كاربر را مي توان در استفاده از يك فهرست محدود نمود .اين محدوديت   با اعمال مجوزهاي خاصي  كه به كاربر نسبت داده شده صورت مي گيرد . در حالت پيش فرض  يك كاربر عضو هيچ فهرستي نيست و هيچ گونه مجوزي ندارد. هر مجوزي بايد  از طرف مدير شبكه به كاربر اعطا شود.

2-مجوزهاي موروثي فهرست:

هر كاربر مي تواند در يك فهرست عضويت داشته و عضوي از ديگر فهرست ها نباشد. در هر حال مي توان شرايطي ايجاد كرد كه برخي از مجوزهاي كاربر در فهرستهاي قبلي كه كاربر در آن در آنها عضويت دارد به فهرست ديگري منتقل شود. در حالت پيش فرض مجوزهاي موروثي شامل تمام مجوزها مي شود. بدين ترتيب كليه مجوزها ي كاربر از فهرست قبلي به فهرست بعدي به ارث خواهد رسيد

3-مجوزهاي عضويت در فايل :

اين مجوزها ،كاربر را در استفاده از فايل محدود مي سازد .در حالت پيش فرض يك كاربر در مورد فايل ها داراي هيچ مجوزي نيست. در واقع نحوه دسترسي كاربر به فايل ها بر اساس مجوزهاي كاربر در فهرست حاوي فايل و مجوزهاي موروثي فايل تعيين مي گردد.

4-مجوزهاي موروثي فايل:

اگر كاربري در مورد استفاده از يك فايل هيچ گونه مجوزي نداشته باشد، آنگاه برخي و يا تمامي مجوزهاي كاربر در فهرست حاوي فابل در مورد فايل نيز معتبر خواهد بود .مجوزهاي موروثي فايل تعيين كننده مجوزهاي خواهند بود كه مي توانند از فهرست به فايل انتقال داده شوند .در حالت پيش فرض مجوزهاي موروثي فايل ،شامل تمامي مجوزها مي شود. بنابر اين مجوزهاي غير ضروري بايد از ليست حذف شوند.

5-خصلت و ويژگي فايل:

ويژگيهاي فايل ها ،خصوصيت هايي به فايل ها بخشيده و آنها را محافظت مي نمايد. اين خصلت ها مشابه خصلت هاي اعمالي توسط فرمان ATTRIB در سيستم عامل DOS عمل مي نمايد.

مجموعه مجوزها در ارتباط با فايل ها و فهرست ها عبارتند از

R-مجوز باز كردن و خواندن فايل ها (Read)

W-مجوز باز كردن و نوشتن در فايل ها (Write)

F-مجوز ليست گيري از فايل ها (FILE SCAN)

E-مجوز پاك كردن يك فايل يا فهرست (Erase)

M-مجوز تغيير مشخصه فايل ها و فهرست ها و تغيير نام آنها (Modify)

A-مجوز كنترل مجوزها در داخل فهرست (Access Control)

S-مجوز مديريت در فهرست (Supervisory)

توجه

اگر كاربري داراي مجوز A در يك فهرست باشد ،مي تواند مجوزهاي عضويت ساير كاربران (به جز مجوز S)در فهرست يا فايل را تغيير دهد و يا مجوزهاي موروثي را عوض كند.

مجموعه مجوزهاي كه وضعيت كار كاربر را در شبكه تعيين مي نمايد ،مجوزهاي مؤثر در فهرست ناميده مي شود مجوزهاي مؤثر را به طور خلاصه مي توان با اين موارد بيان كرد.

1- اگر كاربري عضوي از فهرست باشد، مجوزهاي مؤثر او همان مجوزهاي عضويت كاربر در فهرست خواهد بود.

2- اگر كاربر عضوي از فهرست نباشد و در هيچ يك از فهرست هاي قبلي نيز مجوز S نداشته باشد. مجوزهاي مؤثر اين كاربر در فهرست  قبلي و مجوزهاي موروثي فهرست ،تعيين كننده مجوزهاي مؤثر كاربر خواهند بود.

توجه

برنامه Filer در ارتباط با فايل ها و فهرست ها طرح ريزي شده است. اگر كاربري در ليست مجوزهاي خود داراي مجوز A باشد، در فهرست خاصي كه در آن اين مجوز به كاربر اعطا شده ،كاربر مي تواند هر گونه دخل و تصرفي داشته باشد و در اين فهرست به ديگر كاربران مجوزهايي را نيز اعطا نمايد. اگر كاربر مجوز C,E و M را داشته باشد، مي تواند در اين فهرست ،زير فهرستي  را اضافه  ،حذف و يا تغيير نام دهد. قبل از اجراي برنامه Filer ،كاربر بايد از مجوزهاي خود در ارتباط با يك Volume خاص باخبر باشد(به خصوص در مورد مجوز A).براي اطلاع از اين موضوع  كافيست از فرمان WHOAMI/Aدر مقابل اعلان شبكه استفاده شود.

منوي Filer داراي گزينه هاي زير مي باشد.

Current Directory Information

Directory Contents

Select  Current  Directory

Set Filer Options

Volume Information

كه با انتخاب هر يك از گزينه ها ،عمليات مورد نظر انجام خواهد شد.

§        اطلاعات فهرست جاري(Current Directory Information)

با استفاده از اين گزينه به ترتيب

1- نام صاحب فهرست(Owner )

2-تاريخ( date Creation)

3- ساعت  ايجاد فهرست(Creation  time)

4- ويژگيهاي فهرست(Directory Attributes)

در سيستم شبكه مي توانيد علاوه بر فايل ها به فهرست ها نيز خصلت هايي را نسبت دهيد. با انتخاب اين گزينه ليستي از خصلت هاي فعلي فهرست نمايش داده خواهد شد. اگر هيچ خصلتي در ليست موجود نباشد ،با زدن كليد Ins ليستي از خصلتها مانند «جلوگيري از حذف » ،»فهرست هاي مخفي «،»فهرست غير قابل بازيابي»، «جلوگيري  از تغيير نام» ، را مي توان بنا به نياز انتخاب كرد.

5-مجوزهاي مؤثر جاري(Current Effective Rights)

در اين قسمت  مجموعه مجوزها ي جاري  كاربر در ارتباط با فهرست جاري نمايش داده مي شود.

6-مجوزهاي موروثي (Inherited Rights Mask)

در اين قسمت مجوزها ي موروثي كاربر در ارتباط با فهرست جاري تعيين خواهد شد. با انتخاب اين گزينه ليستي از مجوزهاي موروثي نمايش داده مي شود كه مي توان با استفاده از كليد Del ،مجوزي را از اين ليست حذف و يا با زدن كليد Ins مجوزي را از بين مجوزهاي موجود انتخاب و به ليست اضافه نمود.

7-اعضاي فهرست (Trustees)

با انتخاب اين قسمت ليستي از كاربران موجود و مجموعه مجوزهاي آنها در ارتباط با فهرست جاري نمايش داده خواهد شد. مدير شبكه و يا كاربري كه مجوز A در ارتباط با گروهي ديگر از كاربران را دارا باشد مي تواند به كاربران ديگر و يا گروههاي ديگر مجوزهاي لازم در ارتباط با فهرست جاري اعطا كرده و يا مجوزهايي را از آنها سلب نمايد.

§         محتويات فهرست(Directory Contents)

با استفاده از اين گزينه مي توان كليه اعمال كاربر در ارتباط با فايلها و فهرستها را به راحتي پياده نمود. اين اعمال عبارتند از:

1-ايجاد فهرست

2-حذف فهرست

3-تغيير نام

4-تغيير فهرست جاري

5-انتخاب يك فهرست و اجراي عمليات روي آن

6-انتخاب يك فايل و اجراي  عمليات روي آن

7-انتخاب همزمان 2 يا چند فهرست و اجراي عمليات روي آنها

8–انتخاب همزمان 2 يا چند فايل  و اجراي عمليات روي آنها

  • § انتخاب فهرست جاري (Select Current Directory )

به كمك اين گزينه مي توان فهرست دلخواهي را به عنوان فهرست جاري انتخاب نمود.

§        تنظيمات برنامه Filer

با انتخاب اين گزينه مي توان از منوي اصلي برنامه Filer پارامترهاي دلخواه خود را تعيين كرده و شرايط مناسب را براي كار با اين برنامه ،مطابق ميل خود فراهم نماييد. پارامترهاي انتخابي شامل : تأييد حذف، تأييد كپي و تأييد رونويسي فايل ها مي باشند.

(3 گزينه اول)همچنين كاربران سيستم عامل Os/2 نيز مي توانند با استفاده از اين گزينه هشدارهاي لازم در زماني كه ويژگيها ي فايلها و يا نام طولاني فايل ها در طي عمل كپي ذخيره نمي شوند را دريافت دارند.(گزينه 5و4) 4 گزينه بعدي به كاربر كمك مي كند تا به معرفي الگوهاي ويژه اي براي فايلها و فهرستها بپردازد

توجه

براي معرفي الگوها مي توانيد از كاراكترهاي عمومي * و ؟ سيستم عامل Dos نيز استفاده كنيد.

§        اطلاعات Volume(Volume Information)

اين گزينه اطلاعاتي در مورد نام فايل سرور ،نام Volume،نوع Volume (ثابت يا قابل انتقال )،كل فضاي Volume،فضاي خالي قابل استفاده ،حداكثر تعداد ورودي فهرست و تعداد ورودي فهرست قابل استفاده مي باشند.

فرمان MAP ومجموعه فرمانهايLogin Script

براي تنظيم يك login script شما بايد با مجموعه فرمانهاي Dos ,Map ,Login Script آشنايي كامل داشته باشيد. اين مجموعه فرمانها بعد از قرار گرفتن درLogin Script،در زماني كه كاربر به شبكه Login مي كند بطور خودكار اجرا شده و محيط مورد نظر را براي كار كاربر فراهم مي نمايد و بعد از خروج كاربر از شبكه ،از فضاي كاري كاربر خارج خواهند شد. در اين قسمت به توضيح اين دسته از فرمانها مي پردازيم.

فرمان Map،مجموعه قابليت هاي و مثالهاي آن

اشكال مختلف فرمان Map براي استفاده درLogin  Script عبارتند از:

Map:استفاده از اين فرمان باعث  مي شود كه سيستم Drive  Mapping موجود را نمايش دهد. Map Display On: در زمان اجراي Login Script نتيجه اجراي  فرمانها در روي صفحه نمايش نشان داده خواهد شد زيرا در حالت عادي و پيش فرض Map  On مي باشد. اين فرمان در رابطه با فرمان Map Display  off استفاده مي شود كه از نمايش نتيجه اجراي فرمانها جلوگيري خواهد كرد.

Map Display Off : اين فرمان مشابه فرمان Echo Off در محيط Dos عمل مي نمايد و از نمايش Drive Mapping در هنگام اجراي Login Script جلوگيري خواهد كرد. اگر فرمان Map Display  Off را در ابتداي Login Script و فرمان Map  Display On را در انتهاي آن به كاربريد ،بدين ترتيب درزمان اجراي Login Script روي صفحه نمايش Drive  Mapping ديده نشده و بعد از اجراي آن Map On مي شود.

Map ERRORS  ON : اين فرمان باعث نمايش هر گونه پيغام خطا در زمان اجراي Login Script خواهد شد (حالت پيش فرض نيز چنين است.)

Map ERRORS OFF:اگر نمي خواهيد خطاهاي موجود در Login Script نمايش داده شود كافيست از اين فرمان استفاده كنيد.

Map Next: اجراي اين فرمان در جلوي اعلان شبكه باعث مي شود كه شبكه اولين درايو قابل دسترسي را براي Drive  Mapping جديد مورد استفاده قراردهد(براي توضيح بيشتر به فصل 4 رجوع كنيد ).

Map ROOT:

اين فرمان براي معرفي يك مسير بعنوان ريشه مجازي درايو به كار گرفته ميشود . در اصل هر Volume مي تواند تنها يك ريشه داشته باشد. حال اگر امكان اجراي نرم افزاري است داخل يك فهرست وجود نداشته باشد و حتما بايد در ريشه كپي شود ،آنگاه لازم است كه اين مسئله به نحوي حل شود زيرا ريشه يك Volume نمي تواند در اختيار كليه كاربران قرار گيرد  .براي رفع اين مشكل از فرمان Map  ROOT استفاده مي شود تا يك فهرست خاص بصورت مجازي بعنوان ريشه معرفي شده و بدين ترتيب شرايط مناسب براي اجراي نرم افزار مورد نظر در ريشه فراهم گردد.

براي آشنايي بيشتر با فرمان Map به مثال زير توجه كنيد.

AP 1:=FILE SERVER  -1/VOL1:USER/ALI

MAP H:=FILE  SERVER-1/VOL1:USER/ALI/ARTICLES/JULY

MAP I:= VOL1:USER/ALI/89/AUG

MAP J:=VOL1 :USER/ALI /TECH

اAP ROOT K:=FILE SERVER-1/VOL1:USER /ALI/CODE

ATTACH  FILE SERVER-2/ALI

MAP 0:=FILESERVER-2/SYS:SPCHEET/AUG

MAP S16:=FILE SERVER-1/VOL1:USER/ALI/ST

DRIVE J :براي توضيح فرض كنيد شما كاربري به نام ALI هستيد وdrive mapping

فوق مختص شما مي باشد.

MAP*1:=FILESERVER-1/VOL1:USER/ALI :با استفاده از فرمان MAP مي توان نام درايوي را به مسير تخصيص داد و به جاي نام مسير به سادگي از نام درايو استفاده كرد . در فرمان MAP مي توانيد از نام درايو يا بجاي آن از يك علامت و بدنبال آن از يك عدد نيز استفاده نماييد. به عنوان مثال استفاده از 1 در فرمان فوق باعث مي شود كه سيستم عامل شبكه از اولين درايو قابل دسترس در شبكه استفاده كرده و اولين DRIVE MAPPINGرا به نام آن درايو نسبت دهد .با توجه به اين تعبير ارتباط كاربر با شبكه از طريق ايستگاههاي كاري مختلف باعث خواهد شد كه درايوهاي كاربر در هر وضعيت ،اسامي مختلفي را به خود اختصاص

دهند. بنابراين استفاده از اين فرمان بايد با توجه به شرايط كاربر تعيين شود.

برنامه FILER

برنامه FILER نرم افزاري است كه در ارتباط با فايلها و فهرستها طراحي شده است در اين نرم افزار مي توانيد اطلاعات مفيدي را در مورد فايلها و فهرستها مشاهده كرده و در صورت داشتن مجوزهاي لازم آنها را حذف ،تغيير نام و يا كپي نماييد.

بطور كلي در شبكه ،مجوزهاي كاربران در ارتباط با فهرستها و فايلها در

5 مورد بيان ميشود كه عبارتند از:

1 _مجوزهاي عضويت در فهرست:

هر كاربر را مي توان در استفاده از يك فهرست محدود نمود .اين محدوديت   با اعمال مجوزهاي خاصي  كه به كاربر نسبت داده شده صورت مي گيرد . در حالت پيش فرض  يك كاربر عضو هيچ فهرستي نيست و هيچ گونه مجوزي ندارد. هر مجوزي بايد  از طرف مدير شبكه به كاربر اعطا شود.

2-مجوزهاي موروثي فهرست:

هر كاربر مي تواند در يك فهرست عضويت داشته و عضوي از ديگر فهرست ها نباشد. در هر حال مي توان شرايطي ايجاد كرد كه برخي از مجوزهاي كاربر در فهرستهاي قبلي كه كاربر در آن در آنها عضويت دارد به فهرست ديگري منتقل شود. در حالت پيش فرض مجوزهاي موروثي شامل تمام مجوزها مي شود. بدين ترتيب كليه مجوزها ي كاربر از فهرست قبلي به فهرست بعدي به ارث خواهد رسيد

3-مجوزهاي عضويت در فايل :

اين مجوزها ،كاربر را در استفاده از فايل محدود مي سازد .در حالت پيش فرض يك كاربر در مورد فايل ها داراي هيچ مجوزي نيست. در واقع نحوه دسترسي كاربر به فايل ها بر اساس مجوزهاي كاربر در فهرست حاوي فايل و مجوزهاي موروثي فايل تعيين مي گردد.

4-مجوزهاي موروثي فايل:

اگر كاربري در مورد استفاده از يك فايل هيچ گونه مجوزي نداشته باشد، آنگاه برخي و يا تمامي مجوزهاي كاربر در فهرست حاوي فابل در مورد فايل نيز معتبر خواهد بود .مجوزهاي موروثي فايل تعيين كننده مجوزهاي خواهند بود كه مي توانند از فهرست به فايل انتقال داده شوند .در حالت پيش فرض مجوزهاي موروثي فايل ،شامل تمامي مجوزها مي شود. بنابر اين مجوزهاي غير ضروري بايد از ليست حذف شوند.

5-خصلت و ويژگي فايل:

ويژگيهاي فايل ها ،خصوصيت هايي به فايل ها بخشيده و آنها را محافظت مي نمايد. اين خصلت ها مشابه خصلت هاي اعمالي توسط فرمان ATTRIB در سيستم عامل DOS عمل مي نمايد.

مجموعه مجوزها در ارتباط با فايل ها و فهرست ها عبارتند از

R-مجوز باز كردن و خواندن فايل ها (Read)

W-مجوز باز كردن و نوشتن در فايل ها (Write)

F-مجوز ليست گيري از فايل ها (FILE SCAN)

E-مجوز پاك كردن يك فايل يا فهرست (Erase)

M-مجوز تغيير مشخصه فايل ها و فهرست ها و تغيير نام آنها (Modify)

A-مجوز كنترل مجوزها در داخل فهرست (Access Control)

S-مجوز مديريت در فهرست (Supervisory)

توجه

اگر كاربري داراي مجوز A در يك فهرست باشد ،مي تواند مجوزهاي عضويت ساير كاربران (به جز مجوز S)در فهرست يا فايل را تغيير دهد و يا مجوزهاي موروثي را عوض كند.

مجموعه مجوزهاي كه وضعيت كار كاربر را در شبكه تعيين مي نمايد ،مجوزهاي مؤثر در فهرست ناميده مي شود مجوزهاي مؤثر را به طور خلاصه مي توان با اين موارد بيان كرد.

3- اگر كاربري عضوي از فهرست باشد، مجوزهاي مؤثر او همان مجوزهاي عضويت كاربر در فهرست خواهد بود.

4- اگر كاربر عضوي از فهرست نباشد و در هيچ يك از فهرست هاي قبلي نيز مجوز S نداشته باشد. مجوزهاي مؤثر اين كاربر در فهرست  قبلي و مجوزهاي موروثي فهرست ،تعيين كننده مجوزهاي مؤثر كاربر خواهند بود.

توجه

برنامه Filer در ارتباط با فايل ها و فهرست ها طرح ريزي شده است. اگر كاربري در ليست مجوزهاي خود داراي مجوز A باشد، در فهرست خاصي كه در آن اين مجوز به كاربر اعطا شده ،كاربر مي تواند هر گونه دخل و تصرفي داشته باشد و در اين فهرست به ديگر كاربران مجوزهايي را نيز اعطا نمايد. اگر كاربر مجوز C,E و M را داشته باشد، مي تواند در اين فهرست ،زير فهرستي  را اضافه  ،حذف و يا تغيير نام دهد. قبل از اجراي برنامه Filer ،كاربر بايد از مجوزهاي خود در ارتباط با يك Volume خاص باخبر باشد(به خصوص در مورد مجوز A).براي اطلاع از اين موضوع  كافيست از فرمان WHOAMI/Aدر مقابل اعلان شبكه استفاده شود.

منوي Filer داراي گزينه هاي زير مي باشد.

Current Directory Information

Directory Contents

Select  Current  Directory

Set Filer Options

Volume Information

كه با انتخاب هر يك از گزينه ها ،عمليات مورد نظر انجام خواهد شد.

§        اطلاعات فهرست جاري(Current Directory Information)

با استفاده از اين گزينه به ترتيب

1- نام صاحب فهرست(Owner )

2-تاريخ( date Creation)

3- ساعت  ايجاد فهرست(Creation  time)

4- ويژگيهاي فهرست(Directory Attributes)

در سيستم شبكه مي توانيد علاوه بر فايل ها به فهرست ها نيز خصلت هايي را نسبت دهيد. با انتخاب اين گزينه ليستي از خصلت هاي فعلي فهرست نمايش داده خواهد شد. اگر هيچ خصلتي در ليست موجود نباشد ،با زدن كليد Ins ليستي از خصلتها مانند «جلوگيري از حذف » ،»فهرست هاي مخفي «،»فهرست غير قابل بازيابي»، «جلوگيري  از تغيير نام» ، را مي توان بنا به نياز انتخاب كرد.

5-مجوزهاي مؤثر جاري(Current Effective Rights)

در اين قسمت  مجموعه مجوزها ي جاري  كاربر در ارتباط با فهرست جاري نمايش داده مي شود.

6-مجوزهاي موروثي (Inherited Rights Mask)

در اين قسمت مجوزها ي موروثي كاربر در ارتباط با فهرست جاري تعيين خواهد شد. با انتخاب اين گزينه ليستي از مجوزهاي موروثي نمايش داده مي شود كه مي توان با استفاده از كليد Del ،مجوزي را از اين ليست حذف و يا با زدن كليد Ins مجوزي را از بين مجوزهاي موجود انتخاب و به ليست اضافه نمود.

7-اعضاي فهرست (Trustees)

با انتخاب اين قسمت ليستي از كاربران موجود و مجموعه مجوزهاي آنها در ارتباط با فهرست جاري نمايش داده خواهد شد. مدير شبكه و يا كاربري كه مجوز A در ارتباط با گروهي ديگر از كاربران را دارا باشد مي تواند به كاربران ديگر و يا گروههاي ديگر مجوزهاي لازم در ارتباط با فهرست جاري اعطا كرده و يا مجوزهايي را از آنها سلب نمايد.

§         محتويات فهرست(Directory Contents)

با استفاده از اين گزينه مي توان كليه اعمال كاربر در ارتباط با فايلها و فهرستها را به راحتي پياده نمود. اين اعمال عبارتند از:

1-ايجاد فهرست

2-حذف فهرست

3-تغيير نام

4-تغيير فهرست جاري

5-انتخاب يك فهرست و اجراي عمليات روي آن

6-انتخاب يك فايل و اجراي  عمليات روي آن

7-انتخاب همزمان 2 يا چند فهرست و اجراي عمليات روي آنها

8–انتخاب همزمان 2 يا چند فايل  و اجراي عمليات روي آنها

  • § انتخاب فهرست جاري (Select Current Directory )

به كمك اين گزينه مي توان فهرست دلخواهي را به عنوان فهرست جاري انتخاب نمود.

§        تنظيمات برنامه Filer

با انتخاب اين گزينه مي توان از منوي اصلي برنامه Filer پارامترهاي دلخواه خود را تعيين كرده و شرايط مناسب را براي كار با اين برنامه ،مطابق ميل خود فراهم نماييد. پارامترهاي انتخابي شامل : تأييد حذف، تأييد كپي و تأييد رونويسي فايل ها مي باشند.

(3 گزينه اول)همچنين كاربران سيستم عامل Os/2 نيز مي توانند با استفاده از اين گزينه هشدارهاي لازم در زماني كه ويژگيها ي فايلها و يا نام طولاني فايل ها در طي عمل كپي ذخيره نمي شوند را دريافت دارند.(گزينه 5و4) 4 گزينه بعدي به كاربر كمك مي كند تا به معرفي الگوهاي ويژه اي براي فايلها و فهرستها بپردازد

توجه

براي معرفي الگوها مي توانيد از كاراكترهاي عمومي * و ؟ سيستم عامل Dos نيز استفاده كنيد.

§        اطلاعات Volume(Volume Information)

اين گزينه اطلاعاتي در مورد نام فايل سرور ،نام Volume،نوع Volume (ثابت يا قابل انتقال )،كل فضاي Volume،فضاي خالي قابل استفاده ،حداكثر تعداد ورودي فهرست و تعداد ورودي فهرست قابل استفاده مي باشند.

برنامه dspace

برنامه dspace در واقع براي نمايش وضعيت فضاي روي ديسك طراحي شده است اين برنامه نشان مي دهد كه آيا مدير شبكه روي فضاي موجود در ديسك محدوديتي اعمال كرده است يا خير، اگر اين محدوديت اعمال شده باشد، از فضايي كه توسط مدير شبكه مشخص شده باشد، از فضايي كه توسط مدير شبكه مشخص شده باشد تنها مي توانيد براي ذخيره سازي اطلاعات استفاده نماييد. مدير شبكه با استفاده از اين برنامه مي تواند كاربران را در استفاده از فضاي روي ديسك  محدود نمايد.

گزينه هاي مربوط به اين منو عبارتند از :

تغيير فايل سرور (change File Server)

اگر در محيط شبكه اي كه با آن ارتباط داريد بيش از يك فايل سرور باشد، با استفاده از اين گزينه مي توانيد با ديگر  فايل سرورهاي موجود در شبكه ارتباط برقرار كرده و از اين برنامه در مورد فضاي روي سطح ديسك آن فايل سرور اطلاعاتي كسب نماييد.

بعد از انتخاب اين گزينه  پنجره اي  حاوي ليست فايل سرورهاي موجود نمايش داده خواهد شد  اگر فايل سرور مورد نظرتان در ليست باشد ،مي توانيد  به راحتي با قرار گرفتن  روي نام فايل سرور دلخواه را انتخاب كنيد.

محدوديتهاي كاربر

با استفاده از اين مي توانيد محدوديتهاي خود را در فضاي ديسك هاي فايل سرور هاي موجود در شبكه مشاهده نماييد. بعد از انتخاب اين گزينه پنجره اي حاوي  نام كاربر و نام فايل سرور نمايش داده مي شود بعد از اين مرحله ليست از volume هاي موجود  روي فايل سرور نمايش داده خواهد شد كه مي توانيد در اين ليست volume مورد نظر را انتخاب كنيد تا محدوديتهاي شما در ارتباط با volume انتخابي نمايش داده مي شود.

محدوديت فضا (Limit Space)

اين عنوان بيانگر اين است  كه آيا كاربر مورد نظر در استفاده از فضاي ديسك داراي محدوديت است يا خير. اگر مقابل اين عنوان كلمه «YES» باشد، بيانگر آن است كه مدير شبكه روي ديسك مورد نظر محدوديت ايجاد كرده و به كاربر مورد نظر ميزان فضاي محدودي را اختصاص داده است. مقابل دو عنوان بعدي يعني «Available» و «In Use» به ترتيب ميزان فضاي ديسك و فضايي كه توسط كاربر مورد استفاده قرار گرفته بر حسب كيلو بايت ارائه خواهد شد.

محدوديت فهرست (Limit Space)

اين گزينه به مدير شبكه و يا هر كاربر ديگري كه از طرف مدير شبكه به او مجوزهاي لازم داده شده امكان مي دهد تا استفاده از فضاي روي ديسك را توسط فهرستها محدود سازد. بدين ترتيب اين محدوديت  شامل كليه كاربراني خواهد شد كه به فهرست مورد نظر دسترسي دارند و از فضاي آن استفاده مي كنند. در ضمن اين محدوديت نه تنها فهرست مورد نظر ،بلكه فهرستهاي وابسته به آن را نيز شامل مي شود.

مروري بر فرمانها

GRANT

از اين دستور براي دادن مجوزهاي عضويت در يك كشو يا فايل استفاده مي شود. از اين دستور به اين صورت استفاده مي شود.

GRANT <option> [FOR path ] TO [USER] user |[GROUP] group

§        Option يكي از موارد زير است :

R (Read)-مجوز باز كردن و خواندن فايل ها

W (Write)-مجوز باز كردن و نوشتن در فايل ها

C (Create)-مجوز ايجاد (و باز كردن هنگام ايجاد ) يك فايل يا ايجاد كشو

F (File Scan)-مجوز جستجوي يك كشو (گرفتن ليست فايل ها )

E(Erase)-مجوز پاك كردن يك فايل يا يك كشو

M (Modify)-مجوز تغيير دادن مشخصه فايل ها و كشوها يا تغيير نام فايل ها و زير كشوها

A (Access Control)-مجوز كنترل مجوزها در كشو

S(Supervisory)-مجوز مديريت

NO RIGTHS-اين انتخاب باعث مي شود كه نام كاربر يا گروه در ليست اعضاي كشو ثبت شود اما هيچ مجوزي به او داده نشود .

All– اين انتخاب باعث مي شود كليه مجوزها در كشو مربوطه به كاربر يا گروه مزبور داده شود.

Option ميتواند تركيبي از هشت انتخاب و يا تركيبي از آنها با ONLY و يا ALL BUT باشد . قرار دادن Space بين انتخابها الزامي است.

مثال1

مجوزهاي USER_1 در كشو SYS:TRAINING گرفته و تنها مجوز W بدهيد.

GRANT ONLY  w FOR sys:training TO user_1

مثال 2

به گروه STUDENT در كشو SYS:ACCOUNTS كليه مجوزها به جز A را بدهيد.

GRANT ALL  BUT a FOR sys:accounts TO GROUP students

مثال3

مجوزهاي RFW را به گروه STUDENT در فايل SYS:ACCOUNTS\moin.dbبدهيد.

GRANT r f w  FOR sys:accounts\moin.db TO GROUP students

توجه

براي استفاده  از اين دستور، كاربر بايد در كشو يا فايل مربوطه داراي مجوز مؤثر A باشد.

REVOKE

اين فرمان براي باز پس گيري مجوزهاي كاربران از فهرستها مورد استفاده قرار مي گيرد .كاربران عادي براي اينكه بتوانند مجوزهاي ديگر كاربران را از فهرستي خاص حذف نمايند بايد در فهرست مورد نظر داراي مجوز A باشند اما مدير شبكه در اين زمينه با هيچ گونه محدوديتي مواجه نخواهد شد .

شكل كلي اين فرمان به صورت زير است

REVOKE  <option> [FOR path ] FROM [USER] user | [GROUP] group

نحوه عملكرد فرمان Revoke و مجوزهاي بكار رفته در اين فرمان مشابه با فرمان Grant بوده با اين تفاوت كه اين فرمان تنها قادر به باز پس گيري مجوزهايي از كاربر يا گروهي از كاربران بوده و توانايي اعطاي مجوز را نخواهند داشت.

مثال

مجوز w را از user_1 در كشو sys:training بگيريد.

RIGHTS

اين دستور مجوزهاي عضويت يك كاربر را در يك كشو به او نشان مي دهد. توجه داشته باشيد كه اين مجوزها ممكن است از طريق گروه يا برابري امنيتي و يا از طريق جريان يافتن مجوزها از كشو قبلي به كاربر به ارث رسيده باشد. از اين دستور به شكل زير استفاده مي شود.

RIGHTS [path]

TLIST

از اين  دستور براي ديدن ليست كساني كه در يك كشو يا فايل داراي مجوزهايي هستند مورد استفاده قرار مي گيرد. شكل استفاده از اين دستور به صورت زير است .

TLIST  [path] [USERS/GROUP]

اگر از USERS استفاده شود تنها ليست كاربراني كه داراي مجوز هستند نمايش داده مي شود و اگر از GROUPS استفاده شود فقط ليست گروه هاي عضو اين كشو يا فايل ديده ميشود. اگر هيچ يك قيد نشود هم ليست كاربران و هم ليست گروه ها نمايش داده  مي شود.

توجه:

براي استفاده  از اين دستور، كاربر بايد در كشو يا فايل مربوطه داراي مجوز مؤثر A باشد.

مثال

دستوري بنويسيد كه ليست اعضاي كشو SYS:TRAINING مشاهده كنيد.

TLIST sys:training

REMOVE

اين دستور براي حذف نام يك كاربر از ليست اعضاي يك كشو با بك فايل به كار مي رود.

در شبكه براي هر كشو يا فايل ليستي وجود دارد  كه نام كليه كاربرا ن و گروههايي كه در اين كشو يا فايل داراي مجوز هستند ،ثبت مي شود(اين مجوز مي تواند حتي برابر هيچ مجوز NO RIGHTS”» باشد).حتي اگر به وسيله دستور REVOKE كليه مجوزهاي يك كاربر از او گرفته شود، نام او از ليست اعضا حذف مي شود و تنها مجوز او در آن كشو يا فايل برابر «هيچ مجوز » مي شود  .

حذف نام يك كاربر از ليست  اعضا(Trustees) يك كشو   باعث مي شود ،مجوزهايي كه در كشو  قبلي دارد به اين كشو به ارث مي رسد

حذف نام يك كاربر از ليست  اعضا(Trustees) يك فايل   باعث مي شود ،مجوزهايي كه  وي در كشو حاوي فايل دارد به اين فايل به ارث برسد .

از اين  دستور به اين ترتيب استفاده مي شود

REMOVE [USER] user | [GROUP]  group [[FROM]  path ]

استفاده از USER,GROUP,FROM اختياري است. و هر گاه path قيد نشود،كشو جاري ملاك خواهد بود.

مثال

USER_1 را از ليست اعضاي كشو SYS:TRAINING حذف كنيد.

REMOVE user_1 FROM sys:training

مثال

USER_1 را از ليست اعضاي فايل SYS:TRAINING \CLASS.1 حذف كنيد.

REMOVE user_1 FROM sys:training\class.1

توجه:

براي استفاده  از اين دستور، كاربر بايد در كشو يا فايل مربوطه داراي مجوز مؤثر A باشد

فرمان Flag

يا استفاده از اين برنامه مي توانيد مجموعه ي  ويژگيها و خصلتها ي فايل  ها را مشاهده و يا به تغيير آنها بپردازيد  براي تغيير ويژگي و خصلت فايل ها به مجوز M نياز داريم. همانند فرمان Attrib در Dos مي توانيد با استفاده از علامات + يا براي دادن (يا حذف خصلت ها) به (يا از)يك فايل استفاده نماييد .

هر فايل مي تواند يكي از مشخصه هاي زير را داشته باشد.

A –Archive needed

C-Copy inhibit

D-Delete inhibit

R –Rename inhibit

RO-Read Only

S-Shareable

H-Hidden

X-Execute Only

Sy-System file

I-Indexed

P-Purge

T-Transctional

ALL

N

SUB

مشخصه در فرمان Flag خصلت هاي فايل هايي كه در آن وجود دارد را به طور خلاصه توضيح مي دهيم.

  • § تسهيم پذيري (Sharable)

از اين خصلت ها براي فايل هايي استفاده مي شود كه هيچ گاه در آنها نوشته نخواهد شد. همراه با خصلت تسهيم پذيري مي توانيد از خصلت فقط خواندني نيز استفاده نماييد. فايل هايي كه داراي ويژگي تسهيم پذيري هستند  مي توانند به طور همزمان مورد استفاده كاربران متعددي قرار گيرند . دادن اين ويژگي به فايل هاي شخصي مناسب نبوده وبا حذف آن ،فايل هاي مورد نظر فقط براي يك كاربر قابل استفاده خواهند بود.

§         فقط خواندني (Read Only)

فايل هايي كه داراي اين ويژگي باشند فقط خواندني بوده و امكان نوشتن در آنها وجود نخواهد داشت . به بسياري از برنامه هاي  كاربردي كه مورد استفاده كاربران متعددي در شبكه قرار مي گيرند ويژگي فقط خواندني داده مي شود تا امنيت فايل در محيط شبكه تنظيم گردد.

§        خواندني و نوشتني (Read_Write)

نقطه مقابل فايل هاي كه دارا ي ويژگيهاي تسهيم پذيري و فقط خواندني مي باشند فايلها يي با  ويژگي خواندني و نوشتني است. اين دسته از فايلها قابل خواندن بوده و مي توان هر گونه تغييراتي را در آنها اعمال نمود. اين ويژگي معمولا به فايل هاي شخصي داده مي شود.

§        آرشيو (Archive Needed)

نت ور به طور خودكار اين خصلت را به كليه فايلهايي نسبت مي دهد كه در فهرست ديگر كپي مي شود و يا بعد از تهيه آخرين نسخه پشتيبان از آن تغيير نموده اند.

§        فقط اجرايي (Execute Only)

اين ويژگي  تنها از سوي مدير شبكه و بر روي فايلهايي با پسوند EXE,COM قابل اعمال است. كليه فايلهايي كه داراي اين ويژگي مي باشند فقط قابل اجرا بوده و از كپي گرفتن آنها ممانعت ميشود.

§        پنهان (Hidden)

اين خصلت باعث پنهان نمودن فايل در ليستي خواهد شد كه توسط فرمان Dir نمايش داده مي شود و اما فرمان Ndir نام اين فايل ها در صورت داشتن مجوز F نمايش مي دهد كپي گرفتن و حذف كليه فايلهايي كه داراي اين خصلت مي باشند امكان پذير نخواهد شد

§        سيستم System))

عملكرد اين خصلت نيز كاملا مشابه با خصلت H است و به فايل يا فايل هاي مورد نظر خصلت سيستم را خواهد بخشيد . فايلي كه داراي اين خصلت است در ليست تهيه شده توسط فرمان Dir ديده نمي شود، اما فرمان Ndir آن را نمايش خواهد داد .كپي گرفتن و حذف كليه فايلهايي كه داراي اين خصلت مي باشند امكان پذير نخواهند بود.

§        تمام ويژگيها(ALL)

اين انتخاب باعث  قرار داده شدن كليه مشخصه ها روي فايل مي شود.

§        ويژگي عادي(Normal)

اين انتخاب باعث برداشته شدن كليه مشخصه ها از روي فايل مي شود. چنين فايلي داراي مشخصه RW خواهد شد.

§        اعمال ويژگيها به زيد فهرستها(SUBdirectory)

اين انتخاب باعث مي شود دستور Flag در مورد زير كشوهاي كشو مورد نظر نيز اجرا شود.

§        ويژگي TRANSACTIONAL

دادن اين ويژگي به يك فايل شما را مطمئن مي سازد كه سيستم TTS توسط نت ور در مورد اين فايل به كار گرفته خواهد شد. سيستم TTS اين اطمينان را به شما مي دهد  كه تغييرات اعمال شده روي فايل يا به طور كامل انجام شده و يا به هيچ عنوان انجام نشده است .بدين ترتيب از هر گونه به هم ريختگي در فايل ها جلوگيري به عمل خواهد آمد. بهتر است اين ويژگي در مورد كليه فايل هاي مربوط به پايگاه داده ها بكار گرفته شود .

§        ويژگي Purge

با اعمال اين ويژگي به يك فهرست عمل Purge روي كليه فايل هاي موجود در اين فهرست بعد از حذف اين فايل ها به طور خودكار انجام خواهد شد. بدين ترتيب امكان بازيابي فايل هاي حذف شده اين فهرست توسط برنامه SALVAGE از بين خواهد رفت.

§        جلوگيري از كپي ( Copy Inhibit)

اين ويژگي تنها در مورد فايل هاي  سيستم مكينتاش بكار گرفته شده و از كپي اين فايل ها ممانعت بعمل خواهد آورد.

§        جلوگيري از حذف (Delete  Inhibit)

با اعمال اين ويژگي روي فايل ها ،از حذف اين فايل ها توسط كاربران جلوگيري به عمل خواهد آمد.(حتي اگر كاربر مورد نظر در محدوده فهرست يا فايل هاي فوق داراي مجوز E باشد)تنها كاربراني كه داراي مجوز M باشد، مي تواند اين ويژگي را حذف نموده و به تغيير نام فايل يا فهرست مورد نظر مبادرت ورزد.

§        جلوگيري از تغيير نام (Rename Inhibit)

اين ويژگي عملكردي مشابه با ويژگي قبلي دارد، با اين تفاوت كه از تغيير نام فايلها و يا فهرستهايي كه داراي اين ويژگي باشند ممانعت به عمل خواهد آورد.

توجه

براي تغيير مشخصه فايل در يك كشو ،كاربر بايد در آن كشو داراي مجوز M ، F وR باشد.

مثال1

به فايل هاي موجود در كشو SYS:TRAINING\ADMIN خصلت SRW اعمال كنيد.

FLAG sys:training\admin s r w

مثال2

مشخصه Ro فايل هاي .dat در كشو SYS:PAYROLLبرداشته و مشخصه T,P را اعمال كنيد.

FLAG M:admin .dat S RO

مثال3

مشخصه كليه فايلها را در كشويي كه به z: تخصيص داده شده است  ، نمايش دهيد.

FLAG z:

فرمان Flagdir

عملكرد اين فرمان مشابه Flag مي باشد و امكان تغيير خصلت فهرست ها و زير فهرست هاي آن را به كاربر مي دهد. شكل كلي اين فرمان به صورت زير است

Flagdir [path][attribute]

Attribute مي تواند يكي از مشخصه هاي زير باشد.

D-Delete inhibit

R-Rename  inhibit

H-Hidden

Sy-system

P-Purge

N-Normal

خصلت هاي مورد استفاده اين دستور عبارتند از:

§        ويژگي عادي (Normal)

با استفاده از اين ويژگي مي توانيد كليه ويژگيهاي را كه به فهرست مورد نظر نسبت داده ايد را حذف نموده و آن را به حالت عادي باز كردانيد.

§        پنهان (Hidden)

استفاده از اين ويژگي باعث پنهان كردن نام فهرست مورد نظر در ليستي خواهد شد كه توسط فرمان DIR نمايش داده مي شود. نسبت دادن اين ويژگي به يك فهرست مانع از كار كاربران با اين فهرست نشده و كاربران مجاز مي توانند مانند سابق از اين فهرست استفاده نمايند و فرمان Ndir نيز اين فهرست را در ليست فهرست هاي موجود نمايش خواهد داد . كپي گرفتن از فهرستهايي كه داراي اين ويژگي هستند امكان پذير نخواهد بود

§        سيستم System )   )

از اين ويژگي ميتوان براي فهرست هايي كه در بر گيرنده اطلاعات مربوط به سيستم هستند استفاده نمود. فهرستي كه داراي اين ويژگي باشد در ليست نمايش داده شده توسط فرمان Dir ظاهر نشده اما فرمان Ndir اين فهرست را به كاربراني مه داراي مجوز F باشند نمايش خواهد داد و مشابه ويژگي H ،امكان كپي گرفتن از فايل هاي فهرستي كه داراي اين ويژگي باشد وجود نخواهد داشت.

§        ويژگي(    Purge)

با اعمال اين ويژگي روي يك فهرست ،عمل Purge روي كليه فايل هاي حذف شده اين فهرست توسط برنامه Salvage ديگر قابل بازيابي نخواهند بود.

§        جلوگيري از حذف(Delete Inhibit)

اعمال اين ويژگي به يك فهرست ،از حذف فهرست توسط كاربران شبكه و حتي كاربراني كه داراي مجوز E نيز ميباشند جلوگيري خواهد شد.

§        جلوگيري از تغيير نام (Rename Inhibit)

با اعمال اين ويژگي به يك فهرست از تغيير نام اين فهرست توسط كاربران شبكه و حتي كاربران داراي  مجوز M مي باشند

توجه

براي تغيير مشخصه يك كشو ،كاربر بايد  در آن كشو داراي  مجوز M باشد.

فرمان Userlist

اين فرمان ليست كليه كاربراني كه در حال حاضر با شبكه ارتباط دارند را نمايش مي دهد .با استفاده از اين فرمان مي توانيد شماره ي  اتصال كاربران ،نام كاربران ،آدرس گره و زمان برقراري ارتباط كاربر با شبكه را مشاهده نماييد.

شكل كلي اين فرمان به صورت زير مي باشد.

Userlist [Fileserver/][name][/Address][Object][/Continaoas]

براي نمايش ليست كاربران فايل كليه فايل سرورهايي كه با آنها در ارتباط هستيد مي توانيد از كاراكتر عمومي * به جاي نام فايل سرور استفاده نماييد. براي مشاهده اطلاعات مربوط به يك كاربر خاص  روي فايل سرور جاري و يا ديگر فايل سرورهاي شبكه كافيست همرا ه با فرمان Userlist نام كاربر مورد نظر را نيز ذكر نماييد تا اطلاعات مربوط به آن كاربر خاص نمايش داده شود

فرمان Rendir

اجازه اي تغيير نام يك فهرست را خواهد داد . براي تغيير نام يك فهرست به مجوزهاي M   ,C در فهرست كه مايل به تغيير نام آن هستيد ،نياز داريد بعد از تغيير نام يك فهرست ،اين تغيير در ليست فهرستهاي قابل دسترسي كليه كاربراني كه اجازه ي استفاده  از فهرست مورد نظر را داشته باشند اعمال شده و نام جديد جايگزين نام قديمي آن خواهد شد. شكل كلي اين دستور به صورت زير است.

Rendir path [to] directoryname

جلوگيري خواهد شد.

CHKDIR

اين دستور براي ديدن اطلاعاتي  مثل حداكثر فضا ،فضاي اشغال شده و فضاي باقيمانده يك كشو وVolume مربوطه در مورد يك كشو به كار ميرود

طرز استفاده از اين دستور به صورت زير است:

CHKDIR [path]

LISTDIR

با استفاده از اين دستور ،ليست كشوهاي موجود در يك Volume يا يك كشو را مي توان ديد. طرز استفاده از اين دستور به صورت زير است:

LISTDIR path [/option]

Option يك و يا تركيبي از حالات زير است :

/S-كليه زير كشوهاي داخل هر كشو نيز نمايش داده مي شوند.

/R-مجوزهاي كشو مربوط به هر كشو نيز نمايش داده مي شوند.

(/D  ) /t-تاريخ ايجاد كشو نيز نمايش داده مي شود.

/A-كليه اطلاعات فوق باهم نمايش داده مي شود.

فرمان Ndir

اين فرمان نسخه شبكه همانند فرمان Dir سيستم عامل Dos است و وظيفه مشابه آن را دارد فرمان Ndir نيز همانند فرمان Dir ليستي از نام فايل ها ،اندازه اي آنها ،تاريخ و زمان ثبت فايل ها را نمايش مي دهد علاوه بر اين زمان آخرين دسترسي يا نوشتن در فابل ها ، زمان ايجاد فايل ها ،ويژگي هاي فايل ها ،نام مالكين فايل ها و بسياري قابليت هاي ديگر را ارائه مي نمايد .

به علت تنوع صورت هاي مختلف استفاده از اين دستور ،اين صورت ها را به وسيله مثال هايي معرفي مي كنيم.

دستور زير ليست كشوها و فايل هاي جاري را نشان ميدهد

NDIR <Enter>

دستور زير فايلها كشوهاي موجود در مسير sys:public

اين دستور ليستي از كليه فايلهاي كشو sys:public را كه داراي انشعاب exeهستند ،نشان مي دهد .

NDIR sys:public FILENAME=*.exe

ابن دستور كليه فايل ها و كشوهايي از كشو SYS:FLOPPY را كه متعلق BIJAN هستند ،مشخص مي كند.

NDIR sys:floppy  OWNER =bijan

اين دستور ليستي از كليه فايل ها ي كشو SYS:PUBLIC را كه آخرين تاريخ دسترسي به آنها قبل از 91-02-9بوده است نشان مي دهد.

NDIR sys:public ACCESS BEF 9-02-91

اين دستور ليستي از كليه فايل هاي كشو SYS:FLOPPY را كه آخرين تاريخ بروز آوري آنها بعد از 91-01-8 بوده است نشان مي دهد.

NDIR sys:floppy UPDATE AFT 8-01-91

اين دستور ليستي از كليه فايل هاي كشو SYS:PUBLIC را كه اندازه آنها بزرگتر از 2kb است، نشان مي دهد.

NDIR sys:public SIZE GR 2000

و اين دستور ليست فايل هاي كوچكتر از 3kb را نشان مي دهد.

NDIR sys:public SIZE LE 3000

اين دستور كليه فايل هاي كشو SYS:FLOPPY را به ترتيب تاريخ به روزآوري نشان مي دهد.

NDIR sys:floppy SORT UPDATE

اين دستور كليه فايل هاي كشو SYS:FLOPPY را به ترتيب معكوس نشان مي دهد.

NDIR sys:floppy  REVERSE  SORT UPDATE

با استفاده از اين دستور مي توانيد ليست فقط فايل ها را در كشو SYS:FLOPPY ببينيد.

NDIR sys:floppy FO

با استفاده از اين دستور مي توانيد ليست فقط كشوها را در كشو SYS:FLOPPY ببينيد.

NDIR sys:floppy DO

با استفاده از اين دستور مي توانيد ليست كشوهاي كشو جاري و زير كشوهاي آنان را مشاهده كنيد.

NDIR sys: SUB

فرمان ATTACH

اين فرمان به شما امكان مي دهد تا با ديگر فايل سرور هاي موجود در شبكه ارتباط برقرار سازيد. عملكرد اين فرمان مشابه Login است با اين تفاوت كه فرمان Login بعد از اتصال كاربر به شبكه Login Script را اجرا  كرده و اطلاعات  فهرستي تنظيم شده در Login Script را نمايش مي دهد، اما فرمان Attach تنها ارتباط كاربر با فايل سرور ديگر را برقرار مي كند تا بعد از اين بتواند از مجموعه فايلها، فهرستها و امكانات ارائه شده روي آن فايل سرور استفاده كند. البته نحوه استفاده كاربر مورد نظر از امكانات فايل سرور جديد  بستگي به مجموعه محدوديت هاي اعمال شده روي آن خواهد داشت.

Attach   //Servername/username

ATOTAL

اين فرمان دوي فايل سرورهايي كه سيستم  محاسبه شارژ ACCOUNTING روي آنها نصب شده است استفاده مي شود. اين فرمان مجموعه اطلاعات گردآوري شده از ركوردهاي سيستم ACCOUNTING را به شرح زير  نمايش خواهد.

§        مجموع  زمان اتصال بر حسب دقيقه .

§        مجموع سرويس هاي درخواستي.

§        مجموع بلوك هاي خوانده شده.

§        مجموع بلوك هاي نوشته شده.

§        مجموع فضاي استفاده شده از ديسك براي ذخيره سازي بر حسب بلوك در يك روز.

اين فرمان داراي هيچ پارامتري نيست و به راحتي  اجرا خواهد شد. فايل مربوط به آن در فهرست SYSTEM ذخيره شده و معمولا مورد استفاده مديران شبكه قرار مي گيرد.

BINDFIX

در صورت بروز اشكال در bindery ميتوان از برنامه كمكي bindfix استفاده كرد . اين برنامه ابتدا  فايلهاي مربوط به

bindery را از دسترس كاربران خارج كرده و سپس عمل بازسازي را روي ا ن انجام ميدهد . پس از پايان عمل بازسازي ،

اين فايلها مجددا» در دسترس كاربران قرار ميگيرند.

در حين عمل بازسازي bindfix مراحل عمل را گزارش داده و در برخي از موارد از مدير شبكه كسب تكليف ميكند

اگر در حين بازسازي bindery ايستگاه مربوطه دچار اشكال شود احتمال از دست رفتن فايلها وجود دارد. به علت اهميت  بسيار زياد Bindery تهيه مي كند و در فايل هاي NET$OBJ.OLD و NET$PROP.OLD و NET$VAL.OLD نگهداري مي كند.

در صورت موفق بودن عمل بازسازي ، BINDFIX از كاربر مي خواهد  كه فايل هاي .OLD را پاك كند.

در صورت بروز اشكال در عمل بازسازي ميتوان با اجراي

دستور BINDREST فايلهاي مربوط به BINDERY را به صورت اول باز گرداند.

دستور BINDFIX تنها به وسيله مدير شبكه قابل اجرا بوده و در دسترس كاربران قرار ندارد

DOSGEN

فرمان salvage

براي استفاده از اين نرم افزار ،جلوي اعلان شبكه نام برنامه را تايپ كرده و كليد Enter را بزنيد .با اين عمل منويي بر روي صفحه نمايش ظاهر خواهد شد. منوي اصلي اين برنامه با عنوان Main Menu Options داراي چهار گزينه مي باشد كه اين گزينه ها را به طور خلاصه توضيح ميدهيم .

بازيابي فهرستهاي حذف شده  (salvage from deleted directories)

اين گزينه به شما امكان بازيابي فايل ها از فهرستهاي حذف شده را ميدهد اگر يك فهرست حاوي فايل حذف شود ،كليه فايل هاي حذف شده آن در يك فهرست پنهان به نام Deleted.Sav ذخيره مي شوند كه با استفاده از اين فهرست مي توانيد فايل هاي حذف شده را بازيابي نماييد.

انتخاب فهرست جاري (current Directory)

با استفاده از اين گزينه ميتوانيد فهرست جاري مورد نظر خود را جهت بازيابي فايل هاي حذف شده آن انتخاب نماييد. بعد از انتخاب اين گزينه پنجره اي  باز ميشود كه بايد در آن مسير مورد نظر را تعيين نماييد. همانند برنامه هاي قبلي اين مسير شامل نام فايل سرور ،نام Volume و نام فهرست تا فهرست مورد نظر مي باشد.

باز بيني /بازيابي فايل هاي حذف شده(Recover Deleted Files)

اين گزينه مشابه گزينه اول منوي برنامه Salvage عمل مي كند. با اين تفاوت كه بازيابي فايل هاي فهرست جاري مي پردازدو

تنظيمات برنامه Salvage (set salvage options)

با انتخاب اين گزينه منويي  نمايش داده خواهد شد كه مي توانيد با استفاده از آن ليست فايل هاي حذف شده را به دلخواه مرتب نماييد با انتخاب يكي از  اين گزينه ها اين منو يكي از فايل هاي حذف شده را بر اساس تاريخ حذف فايل ،اندازه فايل و يا نام فايل ها مرتب مي كند.

فرمان Ncopy

فرمان Ncopy مشابه فرمانcopy در Dos عمل مي كند با اين تفاوت كه داراي قابليت هاي بيشتري مي باشد Ncopy مي تواند فايل ها را از يك Volume به Volume ديگر بدون انتقال فايلها  به ايستگاه كاري كپي نمايد. براي مثال مگر بخواهيد يك فايل 100KB را از يك فايل سرور روي فايل سرور ديگري كپي كنيد. فرمان كپي سيستم عامل Dos ابتدا اين فايل را از فايل سرور مبدا خوانده سپس آن را به ايستگاه كاري انتقال مي دهد و در  نهايت اين فايل را از ايستگاه كاري روي فايل سرور مقصد كپي مي نمايد. اما فرمان NCOPY بدون اينكه فايل را به ايستگاه كاري انتقال دهد آن را روي فايل سرور مقصد كپي مي نمايد. بنابراين استفاده از فرمان NCOPY به مراتب سريعتر از فرمان كپي است.

براي كپي فايل ها در فهرست مبدأ ،بايد حداقل داراي مجوزهاي F,R بوده و براي نوشتن فايل ها در فهرست مقصد بايد حداقل داراي مجوزهاي C,W,E,F,M باشيد. شكل كلي اين فرمان به اين صورت است.

NCOPY [path1][[to] path2][option]

فرمان NCOPY داراي تعداد نسبتا زيادي سوئيچ است براي مشاهده ليست اين سوئيچ ها از فرمان NCOPY/H استفاده كنيد.

فرمان Send

با استفاده از اين فرمان مي توانيد به ارسال پيام براي يك كاربر يا يك گروه بپردازيد .همچنين مي توانيد پيام مورد نظر را براي بيش از يك كاربر يا يك گروه و يا حتي اعضاي فايل سرورهاي ديگر ارسال نماييد. پيغام مورد نظر مي تواند حداكثر 55 كاراكتر باشد كه اين تعداد در برگيرنده نام و شماره اتصال كاربري كه پيام را ارسال مي كند نيز خواهد بود شكل كلي اين فرمان به صورت زير است

Send “message” [to][[ USER|GROUP] username|group

استفاده از كلمات USER ،GROUP اختياري است. به جاي نام گروه يا كاربر مي توان نام چند گروه يا كاربر  را وارد كرد. پس از ارسال پيام به وسيله اين دستور ،سيستم دريافت پيام توسط كاربر را به فرستنده اعلام مي كند. اگر به علت  خروج از شبكه  و يا استفاده از دستور CASTOFF پيام به كاربر نرسد، اين مطلب به اطلاع فرستنده پيام خواهد رسيد.

مثال1

پيام “Please copy the file DATA.Dat in floppy” براي كاربرUSER_1 ارسال كنيد.

SEND  “Please copy the file DATA.Dat in floppy”  TO  user_1

مثال2

پيام خاموش شدن سرور را  براي كليه كاربران شبكه ارسال مي كند.

SEND “the server will be down after 2 minutes “ TO everyone

مثال3

دستور زير پيامي را به ايستگاه 5 ارسال كنيد.

SEND “please logout” TO STATION 5

مثال 4

با استفاده از دستور زير پيامي براي File Server بفرستيد.

SEND “please don’t shut the server down until 4:00”  TO console

SLIST

اين دستور ليست فايل سرورهاي فعال در شبكه را نمايش مي دهد، تنها دستور خط فرمان است كه قبل از اجراي دستور LOGIN قابل اجراست.

SYSTIME

اين دستور تاريخ و ساعت فايل سرور را نمايش مي دهد در شبكه اي كه بيش از يك فايل سرور موجود است با مشخص كردن تام فايل سرور مي توان ساعت يكي از  فايل سرورها را نمايش داد.

VERSION

اين دستور براي اطلاع از نگارش Netware كه روي Fileserver در حال اجراست، به كار مي رود. اين دستور براي اجرا احتياج به هيچ پارامتري ندارد.

BROADCAST

اين دستور دقيقا مانند SEND عمل مي كند.

فرمان CASTOFF

با استفاده از اين فرمان مي توانيد از دريافت پيام توسط ايستگاه كاري خود جلوگيري نماييد. به عنوان مثال فرض كنيد كه در حال اجراي برنامه اي هستيد و نمي خواهيد هيچ گونه اختلالي در اجراي برنامه رخ دهد . از اين دستور استفاده مي كنيم.


فرمان CASTON

عملكرد اين فرمان عكس فرمان CASTOFF مي باشد. با اجراي اين فرمان ايستگاه كاري شما به حالت عادي برگشته و آماده دريافت پيام از ايستگاهها مي شود. اين فرمان داراي هيچ گونه پارامتري نيست  وبا اجراي آن پيغام زير روي صفحه نمايش ظاهر خواهد شد.

CLEAR STATION

اين دستور براي قطع ارتباط بين يك ايستگاه وfileserver در نظر گرفته شده است. كاربرد اين دستور در مواردي است كه يك ايستگاه درحالي كه فايل هاي باز در شبكه داشته است HANG شده است ،پس از اجراي اين دستور كليه فايل هاي باز مربوط به اين ايستگاه بسته شده و ارتباط بين Fileserver و ايستگاه قطع مي شود. از اين  پس ايستگاه در ليست ايستگاههاي متصل به Fileserver ديده نمي شود.


پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: